U sklopu projekta Tempus financiranog iz programa Interreg Italija – Hrvatska, 26. i 27. svibnja 2020. godine, održane su radionice Lokalne akcijske i Lokalne lučke grupe oformljene u prosincu 2019. godine.

Radionice su održane nakon duže pauze prouzrokovane epidemiološkom situacijom u Hrvatskoj i svijetu koja je bitno usporila provođenje projektnih aktivnosti. Članovi grupa su poglavito raspravljali o utjecaju ograničenja epidemioloških mjera na aktivnosti planirane u 2020. godini.

Radionice Lokalne akcijske i Lokalne lučke grupe u sklopu projekta Tempus

Radionice u sklopu projekta Tempus

Lokalna akcijska grupa (LAG) koja djeluje u sklopu projekta Tempus se poglavito fokusira na izradu urbane strategije o baštini sa osloncem na lokalnu zajednicu koja će voditi aktivnosti privremene i povremene uporabe.

Lokalne lučka grupa (LSG) je usko vezana uz provedbu pilota koji će se u sklopu projekta provoditi u Rijeci. Projektom Tempus želi se povezati gradove s njihovim lukama i stvoriti novi prostor društvenog života koji će poticati poduzetništvo i poduzetničke inicijative u kulturi i turizmu. Projektom su planirane i izložbe, a prva izložba dat će pregled komercijalnih, proizvodnih i zabavnih (leisure) aktivnosti kroz povijest gradova pilota sa svrhom poticanja i inspiriranja lokalnih poduzetnika u stvaranju nove ponude usluga i roba.

U sklopu izložbe, poduzetnicima će biti upućen Otvoreni poziv za ideje temeljene na baštini (Open Call for Heritage-driven Ideas) u kojem će poduzetnici izraziti svoje zamisli o korištenju baštine u ekonomske svrhe, a dobiveni će rezultati biti predstavljeni drugom Tempus izložbom 2021. godine.

Više o projektu Tempus: https://www.italy-croatia.eu/web/tempus