Danko Švorinić (Ri) – postavio je pitanje vezano uz Odluku Gradskog vijeća o izmjeni riječke zastave. Koliko je njemu poznato, predmet je upućen Ministarstvu. Nadležno Povjerenstvo trebalo je dati mišljenje o odluci Gradskog vijeća. Poznato mu je da je  7. rujna održana sjednica, na kojoj se raspravljalo o tome. Povjerenstvo nije dalo niti pozitivno niti negativno mišljenje, već je u zaključku ustvrdilo kako nemaju dovoljno informacija za donošenje odluke. Rečeno je kako jedina osoba koja zna više o tome nije bila nazočna sjednici. Povjerenstvo je kazalo kako je zbog kompleksne povijesti grada Rijeke potrebno provesti dodatna povijesna istraživanja. Prema mišljenju Švorinića, Povjerenstvo opet izlazi iz okvira svog rada i nadležnosti. Jedino mjerodavno je Gradsko vijeće koje je o tome donijelo svoju odluku, a Povjerenstvo samo treba dati mišljenje, je li ona u skladu sa zaklonima i pravilnicima. Ukoliko argumenti Povjerenstva opet budu dnevno-politički pitao je gradonačelnika, hoće li pokrenuti upravni spor ili eventualno zatražiti drugi pravni lijek.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako je u zaštiti interesa Grada Rijeke i odluka Gradskog vijeća uvijek koristio sva zakonska sredstva koja mu stoje na raspolaganju. S obzirom na to da je odluku donijelo Gradsko vijeće, ukoliko bude elemenata za pokretanje spora, on će ga zasigurno pokrenuti. Gradonačelnik je kazao kako je ranije upozorio da se u suštini ništa nije promijenilo. Tumačenje Ministarstva kojim je zahtjev Gradskog vijeća odbijen prije 15-tak godina, gotovo da je preslikano u pismu koje potpisuje pomoćnik ministra jer su u njemu prepisane iste famozne odredbe. Kad dobijemo stav Ministarstva, ukoliko bude elemenata za pokretanje spora sigurno ću to učiniti, rekao je gradonačelnik.

Danko Švorinić je replicirao kako je prije 17 godina Odluka Gradskog vijeća glatko odbijena, sada je na neki način neriješen rezultat, što je ipak pomak. Ukoliko nas Ministarstvo i ovaj put odbije, možemo pokrenuti inicijativu donošenja odluke o usvajanju tradicionalne zastave, za što ne treba suglasnost  Ministarstva pa ćemo, na radost i turista uz službenu, vijoriti i tradicionalnu zastavu.

Teo Božanić (HDZ)
je kazao kako je na zadnjoj sjednici prošle godine jedan od amandmana HDZ-a bio i projekt izgradnje uspinjače na Kozalu, čijom bi izgradnjom smanjile gužve u centru, povećala atraktivnost grada te smanjilo zagađivanje. Kazao je kako je tada i gradonačelnik pohvalio tu inicijativu. Prošlo je godinu dana, ništa nije učinjeno, a sad u prijedlog Rebalansa vidi da nema predviđenih sredstava predstudije izvodivosti pa ga zanima sudbina spomenute uspinjače.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio kako želje moraju biti realne da bi se mogle ostvariti. Poznato je da se već dugo vremena preispituje mogućnost izgradnje žičare na području Trsata, gdje se susrećemo s čitavim nizom problema, s obzirom na konfiguraciju terena, potrebne zaštitne zone, budući da trasa uspinjače prelazi preko stambenih objekata. Ne odbacuje mogućnost gradnje uspin jače na Kozalu, ali smatra kako se za sada treba koncentrirati na Trsat jer je taj projekt ranije počet. Sve ono što bude moguće, realizacijom žičare na Trsat preslikalo bi se kasnije na uspinjaču na Kozalu. No, bez mogućnosti aplikacije na europske fondove ti projekti će teško biti izvedivi.

Predrag Miletić (RI) postavio je pitanje koje zanima navijače NK Rijeka. Traži od gradonačelnika informaciju kakvo je najnovije stanje po pitanju realizacije izgradnje novog stadiona, gdje najviše zapinje i je li Grad Rijeka napravio sve što treba kako bi realizacija izgradnje novog stadiona krenula. Predložio je da se postojeći stadion Kantrida stavi u komercijalne svrhe.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio kako je na to  pitanje više puta odgovarao na to u zadnjih 6 mjeseci. Nema smisla stalno se vraćati na početak i preispitivati i sumnjati je li Grad Rijeka stvorio sve preduvjete da se novi stadion izgradi. Ti su preduvjeti stvoreni prije više od godinu dana. Za novi stadion nije dovoljno lijepo idejno rješenje i vizualizacije nego projekt koji se radi sukladno Zakonu o građenju prema kojem se izdaje građevna dozvola. Do sada nismo dobili ni projekt niti zahtjev za izdavanje građevne dozvole. Novi stadion se mogao graditi prije godinu dana. Što se Grada tiče u proračunu su bila  planirana sredstva za izgradnju potrebnih prometnica. Kada će se Stadion graditi ovisi o želji investitora, tvrtke Stadion Kantrida.
Objekt stadiona pod stijenama Kantride je još uvijek tamo, a da li će ga koristiti NK Rijeka, ne ovisi o Gradu, već tvrtki Stadion Kantrida. Gradonačelnik ne bi prihvatio da se stadion Kantrida daje u komercijalne svrhe jer je nakana Grada korištenje objekta za sportske potrebe u funkciji razvoja sporta i zadovoljenja javnih potreba u sportu. Stadion koristi NK Lokomotiva, treniraju i nogometaši i tamo redovito svoje aktivnosti obavljanju članovi dva atletska kluba.

Ivan Ivaniš (SDP) je govorio o prometnoj problematici naselja Srdoči i Grbci gdje postojeća prometnica nije bila planirana za promet kakav imamo danas. Na Srdočima živi 6000 stanovnika, a u Grbcima 1700-1800. Izgrađena je prometnica Miroslava Krleže sa spojem na ulicu Martinkovac. To na žalost nije dovoljno jer se građani teško uključuju na tu prometnicu. Izgradnja rotora koji bi omogućio lakše uključivanje planira se već godinama. Koliko doznaje iz medija njegova gradnja bi vjerojatno trebala započeti iduće godine i koštat će oko 10 mil. kuna, a financirat će ga Hrvatske ceste i Grad Rijeka. Govorio je i o mogućem rješenju rasterećenja prometa povezivanjem ceste 234 koja bi povezivala Kastav i Rijeku dijelom novog koridora koji bi odvukao dio prometa. Budući da je isteklo vrijeme za postavljanje pitanje vijećnik Ivaniš je kazao kako će konkretno pitanje postaviti kasnije.

Ljubica Dujmović-Kosovac (Nezavisni)
je naglasila kako je svjesna da u Gradu nema osobe s ovlastima koja bi pomogla sugrađanima izloženima problemu buke. Riječ je o problemu buke crkvenih zvona koja nije podložna Zakonu o zaštiti o buke. Sabor je na žalost donio odluku izmjene zakona o zaštiti o buke, usklađujući  zakon sa EU stečevinom pri čemu je propuštena prilika da se pomogne građanima koji su izloženi buci crkvenih zvona.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio kako to nije u nadležnosti Grada pa nema što odgovoriti. Nada se da su to čuli kolege koji su u Saboru koji bi po tom pitanju mogli nešto poduzeti.

Hrvoje Burić (Nezavisni)
pitao je kratko gradonačelnika da li mu je poznato, od kada i koliko je KD Kozala podignulo cijenu svojih usluga.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je također kratko odgovorio da mu je poznato od kada i koliko.

Vijećnik Burić
je replicirao da mu je drago čuti da mu je to poznato jer je prema njegovom mišljenju gradonačelnik trebao sazvati konferenciju za medije i saopćiti građanima da je od je 1. 1.  2016. Grobna naknada u Rijeci poskupila za 36%. Da ne bi on morao sazvati konferenciju za medije na kojo će kazati Riječanima da je Grobna naknada poskupila za 36%, što gradonačelnik nije spomenuo u Izvješću o poslovanju.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio Buriću kako se na Gradskom vijeću raspravljalo o izvješću o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2015. g. Izvješće za 2016.g. još nije raspravljano.  Što se tiče cijene Grobne naknade, treba navesti činjenicu da je ta korekcija napravljena nakon perioda od 8 godina. U Tih 8 godina se znatno proširilo područje kojim upravlja KD Kozala. Ukoliko želimo zadržati standard koji smo postigli, s onakvim prihodima kakve smo imali, to više nije bilo moguće. Svi korisnici su o povišenju cijene Grobne naknade dobili pisanu obavijest pa nije bilo potrebe za tiskovnom konferencijom, no ako vijećnik Burić želi održati svoju konferenciju za medije, može je održati.

Ida Mahmutefendić (SDP) je kazala kako je Školske godine 2015./2016. u OŠ Nikola Tesla  proveden program „Školsko poslijepodne samo za mene“ Riječ je o projektu kojeg je u prošloj školskoj godini prepoznala Zaklada „Hrvatska za djecu“ koja ga je podržala financijskim sredstvima. Pitala je podupire li Grad Rijeka taj projekt i može li se on ostvariti u još nekim školama.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio kako je taj projekt pokrenut na inicijativu OŠ Nikola Tesla koja se javila na natječaj „Hrvatska za djecu“. Kako su projektom zahvaćeni učenici lošijeg socijalnog statusa, kroz godinu dana pokazao se izuzetan napredak tih učenika. Projekt su kao kvalitetan prepoznali i pojedinci i ustanove koji su u njega uložili volonterski rad ili donacije. Projekt se nastavlja i ove godine. Troškove jednog provoditelja pokrit će Ministarstvo obitelji i socijalne zaštite, a trošak drugog provoditelja Grad Rijeka. Ukoliko bude postojao interes u drugim školama naravno da će ga se poduprijeti. Potrebni su preduvjeti od prostora,  opreme i provoditelji.

Davor Zubović (HSU) je postavio pitanje  vezano uz prometnu problematiku. Interesira ga sanacija ulice Milutina Barača koja je u lošem stanju, pogotovo na području oko bivšeg Torpeda. Pitao je da li u bližoj budućnosti postoji mogućnost sanacije te ulice.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako je  u prostoru bivšeg Torpeda, odnedavno smješten poveći broj riječkih tvrtki, a od neki dan i gradska tvrtka Poslovni sustavi. Tendencija je da sva komunalna društva u dogledno vrijeme presele na tu lokaciju. Jedan dio ceste je bio saniran, a ovaj dio koji je pokriven sa granitnim kockama će biti saniran iduće godine i bit će u planu za iduću godinu.

Duško Milovanović (SDP)
je postavio pitanje vezano uz stanje fasada na području Korza i Starog grada. Poznato je da Grad Rijeka kroz program Spomeničke rente ulaže znatna sredstva u obnovu zaštićene spomeničke jezgre grada. Kroz taj program građani mogu ostvariti dio sredstva i obnoviti fasadu, te je kroz obnovom restaurirati i vratiti u prvotno stanje. No dio građana se toga ne drži pa je u zaštićenoj spomeničkoj jezgri moguće vidjeti klima uređaje, antene reklame. Pitao je  da li je Grad poduzeo nešto po tom pitanju i da li postoje uopće mehanizmi po kojima bi Grad Rijeka mogao nešto poduzeti.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio kako na žalost Grad nema ingerencije. Slaže se da je nelogično da se ulažu ogromna sredstva u obnovu i uređenje spomeničke jezgre grada Rijeke, a da onda ona bude nagrđena antenama, klima uređajima i reklamama. No te su zgrade većinom privatno vlasništvo pa Komunalno redarstvo kada je riječ u privatnom vlasništvu ne može postupati. Prije 20-tak dana održan je sastanak s Konzervatorskom službom na kojem je dogovoreno daljnje postupanje kako bi se taj problem riješio. Dogovoreno je da će komunalni redari u dva mjeseca od sastanka snimiti situaciju, čije su reklame i klime i na kojim pozicijama, pa će Konzervatorska služba nakon što se utvrdi činjenično stanje, uputiti naloge da se ukloni sve ono čemu nije mjesto na zaštićenoj arhitektonskoj cjelini.

Andrej Brišćik(AM)
je pitao što se dogodilo s projektom koji je pokrenut 2008. kojim je tvrtka Energoplan namjeravala izgraditi elitno naselje na području bivšeg Instalatera. Grad je tamo planirao izgraditi novi vrtić. Ta je tvrtka u međuvremenu otišla u stečaj pa ga interesira koje su namjere Grada s tim vrtićem..

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio kako je Grad dao potporu projektu koji je najavljivala tvrtka Energo plan. Dali smo  potporu u realizaciji sudjelujući kroz elemente prostornog planiranja i arhitektonskog oblikovanja. U vrijeme stečaja pregovarali smo o mogućnosti kupnje ili zamjene zemljišta za izgradnju novog vrtića, ali to u vrijeme stečaja nije bilo moguće. Koliko mu je poznato zemljište je kupila tvrtka Sigma koja ima namjeru realizirati projekt uz nešto izmijenjeno arhitektonsko oblikovanje i već je krenula u mehaničko-geološka istraživanja kako bi se moglo pristupiti realizaciji. Grad nije odustao od ideje izgradnje novog vrtića. Ideja je da se izgradi novi vrtić koji bi bio veći od sadašnjeg u Rastočinama i koji bi kapacitetom zadovoljio potrebe ne samo ne samo Rastočina već i tog novog naselja koji bi se izgradio na području bivšeg Instalatera.

Petra Karanikić (SDP)
kazala je kako je Gradsko vijeće na prethodnoj sjednici dalo suglasnost za izgradnju dva nova vrtića. Pitala je u kojoj fazi su ta dva projekta.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio kako je prije desetak dana raspisan natječaj za izgradnju vrtića Morčić na Gornjoj Vežici i vrtića Đurđice na Vojaku. Čim natječaj bude gotov i prođu rokovi žalbe, do kraja godine sklopit će se ugovor s izvođačem radova nakon čega bi se krenulo s izgradnjom. Vrtić Morčić bi bio gotov do sljedeće pedagoške godine. Gradit će se jedan po jedan vrtić jer će postojeći vrtići biti uklonjeni i na njihovom mjestu graditi novi. Za to će biti potrebno djecu treba preseliti u druge objekte pa bi preseljenja oba vrtića bio to preveliki pritisak na vrtiće. Čim se izgradi prvi vrtić, kreće gradnja drugog koji bi trebao biti gotov do konca iduće godine.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – Stranka rada)
je kazala kako je neslužbeno čula da Energo planira smanjiti fiksni trošak temeljem racionalizacije. Pitala je u kojem postotku će se smanjiti cijena i je li to rezultat provedene analize koju je obećao gradonačelnik ili rezultat racionalizacije.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako je sve što je bilo najavljivano na sjednicama gradskog vijeća i učinjeno. U dva navrata su korigirane cijene, koje se odnose na potrošnju plina. U međuvremenu je provedena reorganizacija Energa, pri čemu je dio ljudi prešao u tvrtku Poslovni sustavi, čime su se stvorili uvjeti za korekciju cijena, odnosno smanjenje. Jedna od ideja koja se razmatra, a o njoj će se znati u narednih 15 – 20 dana, prije sezone grijanja, je i smanjenje fiksnog dijela, koji se popularno u narodu zove paušal. To ne isključuje i korekciju druge cijene, što će ovisiti o cijeni plina. Korekcije cijene će biti, ali ne bi kalkulirao o tome koliko. Građani će o tome biti obaviješteni uskoro.

Aleksandar Bulog (SDP)
je govorio o intenzivnim radovima koje je provodio KD ViK na području grada Rijeke i općina u širem prstenu. Građani su zadovoljni što će dobiti novi vodovod i kanalizaciju ali su s druge strane svjedoci tehničke realizacije tog projekta. Što je s konkretnim rokovima što se tiče izvođača radova i svih ostalih problema.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio kako je KD Vik uložio 125 milijuna kuna za izgradnju 35 km kanalizacije i 17 km novih vodovodnih priključaka čime se stvorila pretpostavka za priključak 900 novih objekata tamo gdje nije bila izgrađena kanalizacija Dio sredstava realiziran je putem Europske investicijske banke i EBRD uz investicije Hrvatskih voda. Gradonačelnik je kazao kako je svjestan kako je kopanje prometnica izazvalo određene probleme u svakodnevnom životu građana i priznao da je u nekim dijelovima bio neorganiziran pristup izvođača. Ovako opsežni radovi su za svih nas na neki način određena škola. Izvukli smo poučke za daljnju realizaciju ovakvih projekata. Nakon odobrenja sredstava od strane Europske unije planiramo gotovo trostruko veći projekt od ovoga. Nešto smo nakon ovog naučili i to je sada iza nas. Radovi se izvode još samo u ulici Ivana Žorža i to bi trebalo biti gotovo do sredine ovog mjeseca, a na Zametu se radi još jedna crpna stanica, što ne ometa promet. Sve su ceste sanirane i većinom su obavljeni tehnički pregledi i izdane uporabne dozvole.

Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti – Stranka rada)
kazao je kako je dobio upit radnika KD čistoća za sanaciju derutnog stanja u dnevnim i sanitarnim prostorima te tvrtke, gdje su zidovi puni gljivica, a tuševi neispravni. Smatra kako je nužno osigurati uvjete da radnici te tvrtke mogu obaviti osobnu higijenu jer im se inače narušava dostojanstvo i ugrožava zdravlje. Rekao je kako može pokazati slike stanja tih prostora u pauzi.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako je iznenađen tom tvrdnjom jer se radi o novijim objektima izgrađenim prije 20-tak godina. Nije do sada od nikoga čuo da postoje ti problemi te dodao kako će to svakako provjeriti i ukoliko je to točno, naravno da će to biti sanirano.

Sandra Krpan (SDP) je pitala jesu li svi učenici  kojima je to potrebno dobili osigurane pomoćnike u nastavi

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio kako je i on čuo glasine da sva djeca kojima je to potrebno nisu dobila pomoćnike u nastavi.  Da bi neki učenik dobio pomoćnika u nastavi treba ispuniti određene kriterije koji su propisani od strane struke, odnosno Ministarstva. Riječ je o sredstvima Europskog  socijalnog fonda za koje je bio raspisan natječaj na koji se Grad javio. Svi oni koji ispunjavaju uvjete dobili su pomoćnike u nastavi. Gradonačelnik je dodao kako je ostavljena mogućnost za dodatno financiranje za djecu koja su tek ove godine krenula u prvi razred jer ona nisu mogla biti obuhvaćena natječajem koji je bio objavljen na proljeće. Ukoliko bude potrebe i za njih će biti osigurani pomoćnici u nastavi.

Ljiljana Cvjetović (HSU)
je kazala kako je čula u medijima da građani mogu koristiti Bazene Kantrida besplatno. Pitala je kada će i tko će moći koristiti bazene.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio  kako su u 7 mjesecu isplaćene Gradske obveznice teške 180 milijuna kuna. Ideja je bila da se povodom toga građanima omogući u određenom periodu besplatno korištenje, s obzirom na to da su direktno ili indirektno to sredstva građana Rijeke koji su kupovali obveznice i time iskazali povjerenje u Grad i indirektno pomognu izgradnju bazena. Unatoč činjenici da je i do sada cijena bila simbolična. Tijekom ljeta i u rujnu, zbog stalnih sportskih događanja koja su se održavala, odlučili smo da od 17. listopada ovisno o mogućnostima do kraja mjeseca, svi koji dođu na bazen isti koriste bez naknade.

Marjan Perica (HDZ)
je govorio kako je u Strategiji razvoja grada Rijeke navedena i modernizacija Zračne luke  Rijeka uz pomoć strateškog partnera. Bez dodatnog ulaganja u narednom periodu teško je  očekivati porast turističkog prometa. Pitao je koje su mogućnosti Grada Rijeke u pronalaženju strateškog partnera i postoji li mogućnost da se taksi prijevoznicima iz Rijeke omogući preuzimanje putnika u Zračnoj luci, što im je sada onemogućeno. Pitao je, je li moguće postići Sporazum sa općinom Omišalj o tome, te dodao kako traži pisani odgovor.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
je odgovorio kako je u Strategiji razvoja izražen stav Grada u kontekstu projekata u kojima Grad nije isključivi vlasnik ili čimbenik, sa željom da se realiziraju oni projekti koje bi Grad želio. Najveći vlasnik Zračne luke je Republika Hrvatska s preko 50%, zatim primorsko-goranska županija, a  Grad Rijeka sa 10% vlasništva je tek treći, i  o tome ovisi i snaga na Skupštini Zračne luke. Bez strateškog partnera je nemoguć daljnji razvoj. Hoće li se Zračna luka dati u koncesiju ili ići u prodaju, moraju odrediti vlasnici. Kroz odgovorno ponašanje vlasnika znatno je povećan promet Zračne luke koja je povezana sa 40-tak različitih destinacija. Na žalost, za sada samo u ljetnim mjesecima. Pregovara se Croatia Airlines-om da se linija za München zadrži i zimi. Što se tiče turističkog prometa njegov porast je u Rijeci kontinuiran već zadnjih 5 godina oko 20%. Po tome smo rekorder u PGŽ, ali to ne isključuje našu želju da se i dalje ulaže u infrastrukturu Zračne luke kao  i program tzv. Zajedničkog oglašavanja. Što se tiče taksi prijevoza tiče, to je regulirano zakonom koji propisuje da taksist može primiti putnika samo na području grada ili općine za koji ima koncesiju. Ne zna je li to zakonski moguće riješiti sporazumom s općinom Omišalj, no ne vidi razloga da se to ne napravi.