Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.

Gradonačelnik grada Rijeke donio je 31. siječnja 2024. godine Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške  procjene Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 1/24).

Postupak se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine brojevi 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Uredbe o strateškoj procjenu utjecaja strategije, plana i programa za okoliš (Narodne novine broj 3/17), Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14 i 3/17)  te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08).

Tijek postupka teče kako slijedi:

 1. Gradonačelnik donosi Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.
 2. Odluka se upućuje relevantnim tijelima za dobivanje mišljenja je li za navedene Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke potrebno provesti Ocjenu o potrebi strateške procjene. Poziv za mišljenje upućen je sljedećim tijelima:
 • Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51 000 Rijeka,
 • Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka,
 • Javna ustanova  Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51 000 Rijeka,
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 • Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka
 • MUP Ravnateljstvo Civilne zaštite – područni ured Rijeka, rijeka112@mup.hr,
 • Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51 000 Rijeka,
 • HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51 000 Rijeka,
 • Grad Rijeka, Upravni Odjel za komunalni sustav i promet, ovdje,
 • Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51 000 Rijeka,
 • Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, 51 000 Rijeka,
 • Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/III, 51 000 Rijeka.
 1. Nakon pribavljanja mišljenja tijela iz točke 3. Gradonačelnik grada Rijeke donijet će prijedlog Odluke o potrebi provođenja strateške procjene Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.
 2. Odluka o potrebi provođenja strateške procjene Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke donosi se nakon dostave Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.