Grad Rijeka, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Sukladno odredbi članka 14. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18,7/19 i 17/19-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje sljedeći: 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa – CERT 23
 • Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga – SIB 23
 • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata – KLASTER 23
 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje – SUIT 23
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna – SID 23
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme – SUSO 23
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika – SIT 23
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije – SIFEU 23
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika – EDU 23

Nepovratne subvencije po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1) i Uredbe Komisije br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215/2020) (u daljnjem tekstu: Uredba)

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava iz ovog Javnog poziva su:

 • subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području grada Rijeke,
 • udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.

Korisnici sredstava ne mogu biti gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe.

SREDSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 422.458,00 eura. Iznos sredstava od 14.000,00 eura namijenjen je za provedbu mjere „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata“, dok je 408.458,00 eura namijenjeno za provedbu ostalih osam mjera ovog Javnog poziva. Ako na Javni poziv ne bude prijava po mjeri „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata“ ili traženi iznos nepovratnih subvencija bude manji od osiguranih 14.000,00 eura, osigurani iznos ili ostatak iznosa koristit će se za dodjelu subvencija po ostalim mjerama.

UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH SUBVENCIJA

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja te iznimno za buduće troškove. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 15. rujna 2022. godine (dan objavljivanja Javnog poziva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke za 2022. godinu) do podnošenja prijave na Javni poziv.

Za mjeru „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata”, dio troškova (operativni troškovi voditelja klastera)  priznaje se unaprijed za razdoblje od godinu dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Ako je gospodarski subjekt već koristio potpore za troškove za koje traži potporu po ovom Javnom pozivu, iznos potpore koji se dodjeljuje i ostvarenih potpora za taj trošak, neovisno od kojeg tijela je odobren, ne može prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt.

Ako korisnik mjere stekne pravo na subvenciju u trenutku u kojem po ovom Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od ostvarenog iznosa subvencije (kao posljednji u nizu prema kriteriju bodovanja koji ostvaruje pravo na subvenciju), korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Nepovratne subvencije neće se dodijeliti gospodarskim subjektima:

 • nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost,
 • koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • koji imaju dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Gradu Rijeci,
 • koji su uzastopno zadnje dvije godine (u 2021. i 2022. godini) ostvarili pravo na bespovratna sredstva po Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se prema uvjetima određenim za provedbu određene mjere kako slijedi:  

Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema međunarodno priznatim standardima i normama u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 150,00 eura do najviše 2.000,00 eura. Subvencije se odobravaju i za obnovu certifikata, ako je riječ o obnovi certifikata radi isteka redovnog roka trajanja certifikata. U obzir dolaze samo certifikati dobiveni od ovlaštenih akreditacijskih ustanova.

Prijave se podnose na e-obrascu CERT-23 kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim  potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-23),
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • dokaz o dobivenom certifikatu – preslika certifikata i/ili obnove certifikata,
 • računi za uvođenje sustava certificiranja, troškove edukacije kod uvođenja ili za obnovu sustava certificiranja, koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine (minimalan iznos pojedinog računa 130,00 eura bez PDV-a),
 • izvodi iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava prema opisu iz tablice kriterija.

Dokumentacija koje se prilaže e-obrascu smije biti u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg i zip.

Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove definiranja vizualnog identiteta (logotipa, naziva i tipografije), kreiranja strategije razvoja novoga brenda ili izmjene postojećega i s tim u vezi provedbe medijske kampanje (isključivo za razvoj novog ili izmjenu postojećeg brenda) u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 150,00 eura do najviše 2.000,00 eura.

Prijave se podnose na e-obrascu SIB-23 kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim  potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-23),
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • računi za plaćene troškove izrade vizualnog identiteta, odnosno kreiranja strategije razvoja brenda i provedbe medijske kampanje koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine (minimalan iznos pojedinog računa 130,00 eura bez PDV-a),
 • izvodi iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava prema opisu iz tabele kriterija.

Dokumentacija koje se prilaže e-obrascu smije biti u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg i zip.

Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove izrade studije opravdanosti osnivanja udruga (klastera), izrade plana i programa rada, izrade dizajna zajedničkog proizvoda, promociju zajedničkog proizvoda ili usluge, ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije), ispitivanja, atestiranja i zaštite proizvoda, uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, obrazovanja i usavršavanja voditelja udruga (klaster menadžera) te operativne troškove voditelja udruga (klastera), u visini od 50% pojedinog troška (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 1.500,00 eura do najviše 7.000,00 eura. Uvjet za ostvarenje prava na subvenciju za operativne troškove voditelja je da voditelj udruge (klastera) ima prebivalište na području grada Rijeke. Operativni troškovi voditelja klastera subvencioniraju se najdulje 2 godine uzastopno.

Ako prijavitelj ostvari subvenciju u okviru ove mjere, ne može koristiti subvenciju za isti trošak po drugim mjerama subvencioniranja iz ovog Javnog poziva.

Prijave se podnose na e-obrascu  KLASTER-23, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim  potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-23),
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • dokaz o povezivanju članica,
 • dokaz o imenovanju voditelja klastera,
 • životopis voditelja klastera, a ako se traži subvencija za operativne troškove voditelja klastera i dokaz o prebivalištu voditelja klastera (preslika osobne iskaznice),
 • plan i program ili izvješće o izvršenju plana i programa rada klastera s podacima o vrsti zajedničkog proizvoda, tehnologiji proizvodnje, tržištu nabave i prodaje i sl.,
 • račune za troškove za koje se traži subvencija, a koji su izdani nakon 13. rujna 2021. godine (minimalan iznos pojedinog računa 130,00 eura bez PDV-a),
 • izvodi iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • iznimno od navedenog pod točkom 7., operativni troškovi voditelja klastera priznaju se unaprijed za narednih 12 mjeseci, a dokaz o operativnom trošku je ugovor, ponuda ili drugi odgovarajući dokaz temeljem kojeg je moguće procijeniti budući trošak,
 • ako je podnositelj zahtjeva prethodne godine koristio subvenciju za operativne troškove voditelja klastera, dužan je dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima kao preduvjet za dodjelu nove potpore,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava prema opisu iz tabele kriterija.

Dokumentacija koje se prilaže e-obrascu smije biti u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg i zip.

Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove uvođenja informacijskih sustava i aplikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 300,00 eura do najviše 2.700,00 eura (primjerice: marketing informacijski sustav, FLEET management, Business inteligence sustavi, poslovni softveri, dizajn i izrada mrežnih stranica te sve vrste web i mobilnih aplikacija) koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju. Također u opravdane troškove ulaze i troškovi nabave elektroničke i informatičke opreme koja čini cjelinu sa softverskim rješenjima.

Troškovi nabavke samo hardverskih komponenti elektroničkih uređaja, održavanja i/ili hostinga te troškovi komunikacijske opreme (pametni telefoni, pametni satovi, smart home) i multimedije (tv uređaji, media player-i, prijenosna multimedija) neće se priznati.

Prijave se podnose na propisanom e-obrascu SUIT-23, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim  potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-23),
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • računi za uvođenje IT sustava i aplikacija te potrebne opreme koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine (minimalan iznos pojedinog računa 130,00 eura bez PDV-a),
 • izvodi iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija.

Dokumentacija koje se prilaže e-obrascu smije biti u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg i zip.

Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove nabave i implementacije industrijskog dizajna u novi ili unaprijeđeni proizvod u visini od 50% troškova (bez PDV-a),  a u iznosu od najmanje 700,00 eura do najviše 4.000,00 eura.

Prijave se podnose na e-obrascu SID-22, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim  potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-23),
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • računi za troškove implementacije industrijskog dizajna koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine (minimalan iznos pojedinog računa 130,00 eura bez PDV-a),
 • izvodi iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija.

Dokumentacija koje se prilaže e-obrascu smije biti u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg i zip.

Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme

 Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove nabave i ugradnje te najma novih strojeva i opreme (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda) u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 1.000,00 eura do najviše 10.000,00 eura . Gospodarski subjekti koji mogu koristiti ovu potporu u navedenom iznosu, moraju biti registrirani (prema NKD-u) za obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti (kao primarne djelatnosti upisane u Registar poslovnih subjekata DZS-a):  Prerađivačka industrija, područje C od odjeljka 10 do 31. Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije otpada, područje E od odjeljka 36 do 39, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, područje M, Odjeljak 72., Skupina 72.1.

Također, prijavitelji u djelu ove mjere mogu biti svi ostali gospodarski subjekti (osim prethodno navedenih prema NKD-u) koji traže subvenciju za troškove nabave i ugradnje te najma nove opreme. Iznos subvencije za korisnike u ovom dijelu mjere dodjeljuje se u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 300,00 eura do najviše 2.700,00 eura.

Pored navedenih troškova, prijavitelji po ovoj mjeri mogu ostvariti subvenciju za nabavu opreme i uređaja, koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije (ulaganja u solarne elektrane, solarne panele, dizalice topline, uređaje za korištenje biomase i geotermalne energije, kondenzacijske bojlere te ostale uređaje sa energetskom uštedom energije) u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 700,00 eura do najviše 2.700,00 eura .

Troškovi nabave velikih radnih strojeva u području građevinarstva i transporta (strojevi za iskope i zemljane radove, strojevi za prijevoz i prijenos tereta, strojevi za bušenje, strojevi za ravnanje i nabijanje zemlje te završne radove), troškovi nabave i najma prijevoznih sredstava te ulaganja u poljoprivredne strojeve i opremu neće se priznati.

Također, neće se priznati troškovi komunikacijske opreme (pametni telefoni, pametni satovi, smart home) i multimedije (tv uređaji, media player-i, prijenosna multimedija).

Prijave se podnose na e-obrascu SUSO-23, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim  potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-22),
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • računi za troškove nabave i ugradnje te najma novih strojeva i opreme (minimalan iznos pojedinog računa 130,00 eura bez PDV-a), koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine, priloženi od strane prijavitelja registriranih prema NKD-u za obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti (kao primarne djelatnosti upisane u Registar poslovnih subjekata DZS-a):  Prerađivačka industrija, područje C od odjeljka 10 do 31. Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije otpada, područje E od odjeljka 36 do 39, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, područje M, Odjeljak 72., Skupina 72.1.

            ili

 • računi za troškove nabave i ugradnje te najma novih strojeva i opreme (minimalan iznos pojedinog računa 130,00 eura bez PDV-a), koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine, priloženi od strane svih ostalih prijavitelja (osim prethodno navedenih prema NKD-u),
 • izvodi iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • računi za nabavu opreme i uređaja, koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine (minimalan iznos pojedinog računa 130,00 eura bez PDV-a),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija.

Dokumentacija koje se prilaže e-obrascu smije biti u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg i zip.

Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima – početnicima za troškove pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini od 80% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 300,00 eura do najviše 5.000,00 eura.

Pored navedenih troškova, prijavitelji po ovoj mjeri mogu ostvariti subvenciju za nabavu opreme i uređaja, koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije (ulaganja u solarne elektrane, solarne panele, dizalice topline, uređaje za korištenje biomase i geotermalne energije, kondenzacijske bojlere te ostale uređaje sa energetskom uštedom energije u visini od 80% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 700,00 eura do najviše 2.700,00 eura.

Poduzetnikom – početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv. Za ostvarivanje subvencije potrebno je da korisnik ove mjere ima najmanje jednog zaposlenog (vlasnik/ca ili jedan zaposleni).

Troškovi za kupnju vozila, zakupa poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.

Ako prijavitelj ostvari subvenciju u okviru ove mjere, neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po drugim mjerama subvencioniranja iz ovoga Programa.

Prijave se podnose na e-obrascu SIT-23, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim  potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-23),
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • računi za troškove nabave opreme, alata, inventara, zaštitnih sredstava, uređenja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebne izobrazbe te izrade mrežne stranice i vizualnog identiteta koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine (minimalan iznos računa 70,00 eura bez PDV-a),
 • izvodi iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • računi plaćeni u gotovini (na R1) do 700,00 eura priznat će se uz potpisanu Izjavu (IZJAVA SIT-23) da su imovina i/ili sitni inventar evidentirani u poslovnim knjigama),
 • računi za nabavu opreme i uređaja, koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine (minimalan iznos pojedinog računa 130,00 eura bez PDV-a),
 • preslika obrasca JOPPD (za mjesec koji prethodi podnošenju prijave na Javni poziv) ili Ugovor o radu (iznimka su obrtnici ili nositelji samostalnih zanimanja koji nemaju dodatno zaposlenih),
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija,

Dokumentacija koje se prilaže e-obrascu smije biti u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg i zip.

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove savjetodavnih usluga pri izradi projektne prijave: priprema i analiza sadržaja projekta (ciljne grupe, dionici, analiza sektora), analiza problema, osmišljavanje ciljeva i očekivanih rezultata projekta te ostvarivih indikatora rezultata, finalizacija logičke matrice, izrada concept note-a, razrada aktivnosti i radnih paketa, identifikacija projektnih partnera, popunjavanje obrazaca prijave i priprema popratne dokumentacije za prijavu na natječaj. Subvencija se po ovoj mjeri daje u visini do 50%  troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 400,00 eura do najviše 4.000,00 eura.

Prijave se podnose na e-obrascu SIFEU-23, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim  potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-23),
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • računi za troškove savjetodavnih usluga nastali pri izradi projektne prijave, koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine (minimalan iznos računa 130,00 eura bez PDV-a),
 • izvodi iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija,

Dokumentacija koje se prilaže e-obrascu smije biti u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg i zip.

Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz formalne i neformalne oblike osposobljavanja (tečajevi, seminari, savjetovanja, radionice) kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 150,00 eura do najviše 2.000,00 eura.

Troškovi nastali u okviru formalnog obrazovanja (u nekoj obrazovnoj ustanovi prema definiranom nastavnom planu i programu) kojima se stječu srednjoškolska ili akademska zvanja neće se priznati. Također, neće se priznati troškovi sudjelovanja na skupovima i kongresima, kao ni putni troškovi te troškovi nabave stručne literature.

 Prijave se podnose na propisanom e-obrascu  EDU-23, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim  potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-23),
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • računi za troškove stručnog osposobljavanja/usavršavanja koji su izdani nakon 15. rujna 2022. godine (minimalan iznos računa 70,00 eura bez PDV-a),
 • izvodi iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • certifikat ili potvrda o završenoj edukaciji ili potvrda, odnosno dokaz o sudjelovanju na savjetovanju, radionici i sl., dokaz da je polaznik edukacije zaposlenik prijavitelja (posljednji JOPPD obrazac ili ugovor o radu) osim za vlasnika obrta ili nositelja samostalnih zanimanja.
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija,

Dokumentacija koje se prilaže e-obrascu smije biti u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg i zip.

Grad Rijeka je ovlašten provoditi kontrolu utroška dodijeljenih nepovratnih subvencija u roku od godine dana od dana dodjeljivanja sredstava, koja uključuje kontrolu na licu mjesta (kod poduzetnika), odnosno dvije godine kada se radi o dodijeli bespovratnih sredstava za subvencioniranje dugotrajne imovine.

POSTUPAK DODJELE

Postupak odabira prijava na temelju ocjene postavljenih kriterija te dopuštenosti dodjele potpore male vrijednosti sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti, provodi Povjerenstvo za ocjenu prijava.

U postupku odabira formirat će se rang lista najbolje ocijenjenih prijava koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, odnosno postupka ocjene prijava, gradonačelnik Grada Rijeke donosi odluku (Zaključak) o dodjeli potpora malih vrijednosti.

S prijaviteljem koji na temelju odluke gradonačelnika Grada Rijeke ostvari pravo na dodjelu potpore male vrijednosti, sklopit će se Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor).  O lokaciji i terminu potpisivanja Ugovora, korisnici potpora bit će pojedinačno obaviješteni.

Ako se prijavitelj ne odazove potpisivanju Ugovora u roku određenom od strane Upravnog odjela subvencija će se dodijeliti sljedećem prijavitelju sa rang liste.

Ugovor koji se sklapa s korisnikom mjere Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, a kojem se subvencioniraju budući operativni troškovi voditelja klastera mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, a trošak solemnizacije snosi korisnik potpore.

Ostali Korisnici potpora ne moraju dostavljati instrumente osiguranja, niti solemnizirati ugovor.

Odobrena potpora doznačit će se na poslovni račun korisnika, nakon što korisnik potpore sklopi Ugovor s Gradom Rijeka, odnosno nakon što korisnik potpore po mjeri Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, a kojem se subvencioniraju budući operativni troškovi voditelja klastera, dostavi traženi instrument osiguranja potraživanja.

Lista korisnika koji ostvare pravo na nepovratne subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke.

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

KRITERIJI ZA OCIJENU PRIJAVA

Prijave na Javni poziv boduju se prema sljedećim kriterijima:

Naziv kriterija Opis kriterija

Vrijednost kriterija

 

Usklađenost ulaganja prijavitelja sa Planom razvoja grada Rijeke 2021.-2027.,      u okviru Specifičnih ciljeva:
2.1. Konkurentno gospodarstvo i luka u dobu novih industrija
2.2. Inovativna Rijeka: poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija

Ulaganja (u postojeće ili nove proizvode, usluge ili procese poslovanja) prijavitelja na Javni poziv doprinijela su:

 

·         digitalizaciji usluga ili procesa poslovanja – 2 boda

·         uvođenju novih (naprednijih) tehnologija u poslovni proces – 4 boda

·         razvoju inovativnih proizvoda i usluga koji se nude na tržištu – 6 bodova

od 2 do 6 bodova

 

Veličina poduzetnika

Razvrstavanje poduzetnika prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (iznos ukupne aktive ili dugotrajne imovine, prihoda i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine)

·         prijavitelj je mikro poduzetnik – 4 boda

·         prijavitelj je mali poduzetnik – 2 boda

·         prijavitelj je srednji poduzetnik – 1 bod

od 1 do 4 boda

 

Potencijal zapošljavanja prijavitelja

Razlika u broju zaposlenih kod prijavitelja na Javni poziv u periodu prije učinjenog troška ulaganja do dana podnošenja prijave

·         isti broj zaposlenih 1 bod

·         1 novozaposleni 2 boda

·         od 2 do 3 zaposlena 3 boda

·         od 4 do 5 zaposlena 5 bodova

·         od 6 do 7 zaposlena 7 bodova

·         više od 7 zaposlenih 9 bodova

od 1 do 9 bodova

 

Poticanje mladih poduzetnika (do 29 godina)

Starost prijavitelja vlasnika obrta, slobodnog zanimanja, komplementara, odnosno vlasnika trgovačkog društva koje podnosi prijavu na Javni poziv (prema kriterijima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

·         vlasnik obrta, slobodnog zanimanja, komplementar ili vlasnik /vlasnici) najmanje 51% temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na Javni poziv je mlađi od 25 godina – 1 bod

·         vlasnik obrta, slobodnog zanimanja, komplementar ili vlasnik /vlasnici najmanje 51% temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na Javni poziv ima od 25 do 29 godina – 0,5 boda

od 0,5 do 1 boda
Poticanje žena poduzetnica

Status žene poduzetnice u odnosu na vlasničku strukturu prijavitelja

·         žena je samostalna vlasnica obrta, slobodnog zanimanja, komplementar ili je najmanje 51% temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na javni poziv u vlasništvu žene / žena – 1 bod

·         prijavitelj je obrt u kojem je/su žena/e suvlasnik/ce istog s 25% udjela ili trgovačko društvo u kojem je žena vlasnica odnosno u kojem su žene vlasnice najmanje 25 % temeljnog kapitala – 0,5 boda

od 0,5 do 1 boda

 

 

Energetska učinkovitost ulaganja

 

 

 

 

 

 

Ulaganja prijavitelja na Javni poziv uključuju:
·         tranziciju korištenja energenata, u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije (uključuje ulaganja u solarne elektrane, solarne panele, dizalice topline, kondenzacijske bojlere, uređaje za korištenje biomase i geotermalne energije te ostale uređaje sa energetskom uštedom energije,

sa pripadajućom projektnom dokumentacijom) – 4 boda
·         pripremu za tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije

(uključuje troškove energetskih certifikata, energetskih elaborata te  projektnu dokumentaciju za projekte ulaganja u štedljivije i obnovljive izvore energije) – 1 bod

od 1 do 4 boda
Horizontalni kriteriji

Kriteriji opisuju promicanje uključenosti ranjivih skupina te društveno odgovornog poslovanja

·         prijavitelj zapošljava osobe s invaliditetom – 0,5 bodova

·         prijavitelj je u periodu od dvije godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv, sudjelovao u projektima društveno odgovornog poslovanja (projekti društvenog poduzetništva) –  0,5 bodova

·         vlasnik obrta, slobodnog zanimanja, komplementar, odnosno 100-tni vlasnik temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na javni poziv je Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata – 0,5 bodova

0,5 bodova po kriteriju

 

Dokumentacija koju prilaže podnositelj prijave, a na temelju koje se vrednuju pojedini kriteriji:

Usklađenost ulaganja prijavitelja sa Planom razvoja grada Rijeke 2021.-2027.

 • Digitalizacija usluga ili procesa poslovanja (u smislu zadovoljavanja kriterija) obuhvaća: digitalnu nabavu, digitalnu prodaju, digitalni marketing, digitalizaciju proizvodnog procesa te digitalna rješenja koja prijavitelju omogućuju da se poveže sa korisnicima na različitim razinama – od informiranja o kupnji proizvoda ili usluga, pomoći pri odlučivanju i procesu kupnje do razmjene informacija o zadovoljstvu korisnika.
 • Uvođenje novih (naprednijih) tehnologija u poslovni proces (u smislu zadovoljavanja kriterija) obuhvaća: uvođenje senzornih rješenja za praćenje procesa poslovanja (internet stvari- IoT), prikupljanje, skladištenje i obradu velikih količina podataka (Big Data tehnologija) koji se koriste u poslovanju, korištenje 3D tehnologije te umjetne inteligencije (AI).
 • Razvoj inovativnih proizvoda i usluga koji se nude na tržištu (u smislu zadovoljavanja kriterija) obuhvaća novu vrijednost u proizvodu ili usluzi, a koja može biti: patentirani izum, licenca, know-how, industrijski dizajn ili neki drugi oblik intelektualnog vlasništva.

Potencijal zapošljavanja prijavitelja

 • JPPD obrazac za zaposlene koji prethodi mjesecu prvog ulaganja (ukoliko ima više ulaganja) te JPPD obrazac koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na Javni poziv. Ukoliko je prijavitelj zaposlio djelatnike u mjesecu prijave, isto je moguće dokumentirati ugovorom o radu. Prijavitelji koji nemaju obvezu podnošenja JOPPD obrasca, broj zaposlenih moraju dokumentirati putem ugovora o radu ili drugih službenih dokumenata.

 Poticanje mladih poduzetnika (do 29 godina)

 • preslika osobne iskaznice prijavitelja vlasnika obrta, slobodnog zanimanja, komplementara, odnosno vlasnika ili suvlasnika u trgovačkom društvu,
 • preslika društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva kojim se dokazuje da su mladi poduzetnik, odnosno mladi poduzetnici vlasnici najmanje 51% temeljnog kapitala društva, koje podnosi prijavu na Javni poziv.

 Poticanje žena poduzetnica

 • preslika društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva kojim se dokazuje da je žena vlasnik, odnosno da su žene vlasnici najmanje 51% temeljnog kapitala društva, koje podnosi prijavu na Javni poziv,
 • preslika društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva kojim se dokazuje da je žena vlasnik, odnosno da su žene vlasnici najmanje 25% temeljnog kapitala društva, koje podnosi prijavu na Javni poziv,
 • preslika ugovora o ortakluku iz kojeg je razvidno da je/su žena/e suvlasnik/ce 25% udjela u zajedničkom obrtu koji podnosi prijavu na Javni poziv.

Energetska učinkovitost ulaganja

 • ostvarenje prava na bodovanje po ovom kriteriju imaju prijavitelji koji po ovom javnom pozivu prijave troškove ulaganja u štedljivije, odnosno obnovljive izvore energije s pripadajućom projektnom dokumentacijom, ukoliko je ista potrebna (samo scan glavnog ili strojarskog projekta). Prijava navedenih troškova moguća je isključivo putem mjera Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 • za ostvarenje prava na bodovanje kod pripreme tranzicije korištenja energenata na štedljivije i obnovljive izvore energije, potrebno je dostaviti scan energetskih certifikata, energetskih elaborata ili projektne dokumentacije izrađenih od ovlaštenih osoba. Ista dokumentacija služi u ostvarenu prva na dodatno bodovanje neovisno o mjeri po kojoj se podnosi prijava. Za istu dokumentaciju moguće je ostvariti pravo na subvenciju, isključivo ako su troškovi usklađeni s troškovima po mjeri Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Horizontalni kriteriji

potvrda iz očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom HZMO-a, kojom poslodavac prijavitelj na Javni poziv dokazuje da zapošljava osobu s invaliditetom,

 • dokumentirani dokaz da je prijavitelj na Javni poziv u periodu od dvije godine do dana podnošenja prijave, sudjelovao u projektima društvenog poduzetništva (donacije, besplatne edukacije, mentorstva…)
 • potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

Ostali kriteriji ocjenjuju se na temelju unesenih podataka u e-obrazac.

Ako se na temelju priložene, a manjkave dokumentacije ne može objektivno ocijeniti pojedini kriterij, isti se neće bodovati, odnosno ostvarit će 0 bodova.

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare isti broj bodova po prijavi, rangiranje će se izvršiti prema redoslijedu podnošenja prijave.

Prijave na Javni poziv na mjeru Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata boduju se prema posebnim kriterijima kako slijedi:

Naziv kriterija Opis kriterija

Vrijednost kriterija

 

Član klastera/udruge sa sjedištem u Rijeci

Broj članova udruge/klastera sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Rijeke

·         1 član – 1 bod

·         2-3 člana – 3 boda

·         4 člana i više – 5 bodova

 

od 1 do 5 bodova

 

Suradnja sa znanstveno – istraživačkom institucijom

Ostvarena suradnja između klastera/udruge i jedne ili više znanstveno – istraživačkih institucija

·         ostvarena suradnja s jednom znanstveno-istraživačkom institucijom – 1 bod

·         ostvarena suradnja s dvije ili više  znanstveno-istraživačkih institucija – 2 boda

 

1 ili 2 boda

Sinergijski učinak udruživanja članica klastera/udruge

Struktura članstva klastera/udruge i veličina gospodarskih subjekata u klasteru/udruzi

·         članica klastera je, uz poduzetnike i organizacija za istraživanje i širenje znanja –3 boda

·         članice klastera su mali i srednji poduzetnici (prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva)  – 4 boda

·         članovi klastera su mali, srednji i veliki poduzetnici (prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva)  – 5 bodova

 

od 3 do 5 bodova

Transfer znanja, vještina, sposobnosti i iskustava između članica  klastera/udruge

 

Organizacija programa izobrazbe za članice klastera/udruge, radionica i konferencija s ciljem poticanja razmjene znanja, povezivanja i suradnje (u razdoblju od godine dana do podnošenja prijave na Javni poziv)

·         organiziran je 1 program, radionica, konferencija ili sl. – 2 boda

·         organizirana su od 2 do 3 programa, radionice, konferencije ili sl. – 3 boda

·         organizirana su više od 3 programa, radionice, konferencije ili sl. – 4 bodova

 

od 2 do 4 bodova

Horizontalni kriteriji

Kriteriji opisuju promicanje uključenosti ranjivih skupina te društveno odgovornog poslovanja

·         prijavitelj zapošljava osobe s invaliditetom – 0,5 bodova

·         prijavitelj je u periodu od dvije godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv, sudjelovao u projektima društveno odgovornog poslovanja (projekti društvenog poduzetništva) –  0,5 bodova

·         vlasnik obrta, slobodnog zanimanja, komplementar, odnosno 100-tni vlasnik temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na javni poziv je Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata – 0,5 bodova

 

0,5 bodova po kriteriju

 

U slučaju da dva ili više prijavitelja po ovoj mjeri ostvare isti broj bodova po prijavi, rangiranje će se izvršiti prema redoslijedu prijave.

Dokumentacija koju prilaže podnositelj prijave na mjeru Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, a na temelju koje se vrednuju pojedini kriteriji:

 1. Broj članova klastera/udruge sa sjedištem u Rijeci – popis članova
 2. Suradnja sa znanstveno-istraživačkom institucijom – preslika ugovora sa znanstveno-istraživačkom institucijom
 3. Sinergijski učinak udruživanja članica klastera/udruge – kao pod 1.
 4. Transfer znanja, vještina, sposobnosti i iskustava između članica klastera/udruge – dokumentirani dokazi o provedbi programa, radionica, konferencija i sl. za članice klastera/udruge
 5. Horizontalni kriteriji:
 • potvrda iz očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom HZMO-a, kojom poslodavac prijavitelj na Javni poziv dokazuje da zapošljava osobu s invaliditetom,
 • dokumentirani dokaz da je prijavitelj na Javni poziv u periodu od dvije godine do dana podnošenja prijave, sudjelovao u projektima društvenog poduzetništva.
 • potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

Ako se na temelju priložene, a manjkave dokumentacije, ne može objektivno ocijeniti pojedini kriterij, isti se neće bodovati, odnosno ostvarit će 0 bodova.

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare isti broj bodova po prijavi, rangiranje će se izvršiti prema redoslijedu podnošenja prijave.

 PODNOŠENJE PRIJAVA I PRIGOVORA

 Javni poziv raspisuje se dana 21. rujna 2023. godine, a prijave na isti zaprimaju se od 26. rujna 2023. godine u 08,00 sati do 13. listopada 2023. godine do 16,00 sati.

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava).

Po ovom Javnom pozivu prijavitelj (poduzetnik) može podnijeti prijavu na najviše dvije mjere za koje je moguće ostvariti ukupan maksimalan iznos od 10.000,00 eura nepovratnih subvencija.

Prijave koje nisu u skladu s navedenim neće se razmatrati.

Minimalni iznos pojedinačnog računa ovisno o mjeri mora biti isti ili veći od 70,00 eura, odnosno 130,00 eura bez PDV-a.

Grad Rijeka zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike dokumentacije, dostavljene elektroničkim putem.

Grad Rijeka će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu subvencija po ovom Javnom pozivu.

U slučaju nepotpune ili nejasne prijavne dokumentacije, Upravni odjel će u postupku administrativne provjere prijava iste odbaciti, odnosno neće biti moguća naknadna dopuna dokumentacije.

Prijavitelj ima pravo podnošenja prigovora vezanog uz obradu svoje prijave. Rok za prigovor je 10 (deset) kalendarskih dana od dana primitka obavijesti o dodjeli odnosno ne dodjeli potpore. Prigovor mora sadržavati podatke o prijavitelju (ime/naziv, adresa, OIB) – naziv Poziva, – naziv mjere po kojoj se prijavitelj prijavio i razloge prigovora, – potpis prijavitelja ili ovlaštene osobe prijavitelja, – ako je primjenjivo, punomoć za podnošenje prigovora. Prijave podnesene od neovlaštene osobe (osoba koja nije prijavitelj ili nije ovlaštena od strane prijavitelja) neće se uzimati u razmatranje. Prigovor se  podnosi u pisanoj formi, putem elektroničke pošte na adresu poduzetnistvo@rijeka.hr. O prigovoru odlučuje pročelnica Upravnog odjela u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana primitka prigovora.

ROKOVI JAVNOG POZIVA

Javni poziv raspisuje se dana 21. rujna 2023. godine, a prijave na isti zaprimaju se od 26. rujna od 08,00 sati do 13. listopada 2023. godine do 16,00 sati. Prijavitelji će biti obaviješteni o rezultatima ocjene prijava u roku od 80 kalendarskih dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Grad Rijeka zadržava pravo izmjene i dopune te produljenje roka ovog Javnog poziva. Sve eventualne izmjene i dopune Javnog poziva bit će objavljene na isti način kao i Javni poziv (na službenim stranicama Grada Rijeke).

OSTALE ODREDBE

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “sms info-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-214, 209-585 i 209-592.