Na temelju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine, Gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje Javni poziv za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Na temelju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine, (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), Gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje sljedeći:

 J A V N I  P O Z I V
za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

 

PREDMET JAVNOG POZIVA       

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih sredstava građanima grada Rijeke, za  troškove izrade projektne dokumentacije (glavni projekt), a koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) u okviru natječaja „Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)“.

PRIJAVITELJI I KORISNICI SREDSTAVA IZ JAVNOG POZIVA

Prihvatljivi prijavitelji iz ovog Javnog poziva su fizičke osobe s prebivalištem na području grada Rijeke, a koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, temeljem natječaja Fonda „Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)“ (u daljnjem tekstu: Poziv).

SREDSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 eura.

UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA

Nepovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu pojedini prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do 70% opravdanog troška izrade projektne dokumentacije, a najviše do 500,00 eura.

Nepovratna sredstva može ostvariti isključivo prijavitelj koji je ostvario prava na sufinanciranje troškova iz Poziva Fonda, odnosno prijavitelj koji je potpisao Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja OIE za vlastitu potrošnju u obiteljskim kućama sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem podnesene prijave za koju je dio obvezne dokumentacije bio i glavni projekt.

Projektna dokumentacija za čiju se izradu traži sufinanciranje troškova, mora biti istovjetna projektnoj dokumentaciji priloženoj u prijavi na Poziv Fonda.

Nepovratna sredstva neće se dodijeliti prijaviteljima koji imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Rijeci.

POSTUPAK DODJELE

Osigurana sredstva odobravat će se prijaviteljima koji ispunjavaju sve uvjete iz ovog Javnog poziva, a prema načelu prvenstvenog reda, do iskorištenja sredstava.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, a na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, gradonačelnik Grada Rijeke donosi odluku (Zaključak) o dodjeli donacija.

S prijaviteljem koji na temelju odluke gradonačelnika Grada Rijeke ostvari pravo na donaciju, sklopit će se Ugovor o subvencioniranju projektne dokumentacije (u daljnjem tekstu. Ugovor).

Odobrena donacija doznačit će se na poslovni račun korisnika, nakon što korisnik sklopi Ugovor s Gradom Rijeka.

Lista korisnika koji ostvare pravo na nepovratna sredstva po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

koja se prilaže prijemnom e-obrascu:

  • Skenirana prva i posljednja strana glavnog projekta,
  • Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja, ili elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani)
  • sken računa za izradu projektne dokumentacije koje glasi na prihvatljivog korisnika te potvrde o uplati istog (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili drugi odgovarajući dokaz)
  • sken Ugovora o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja OIE za vlastitu potrošnju u obiteljskim kućama sklopljen s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • fotodokumentacija ugrađenog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije ukoliko je isti ugrađen
  • Izjava o davanju suglasnosti za obradu podataka,

Prijave koje nemaju potpunu dokumentaciju, neće se razmatrati.

Grad Rijeka zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike dokumentacije, dostavljene elektroničkim putem.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

Javni poziv raspisuje se dana 6.10.2023. godine, a prijave na isti zaprimaju se od 9.10.2023. godine u 8 sati do 23.10.2023. godine do 15 sati.

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava), a upute za prijavu sa potrebnom dokumentacijom biti će dostupne na portalu eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo sa danom objave Javnog poziva.

Grad Rijeka zadržava pravo izmjene i dopune te produljenje roka ovog Javnog poziva. Sve eventualne izmjene i dopune Javnog poziva bit će objavljene na isti način kao i Javni poziv (na službenim stranicama Grada Rijeke).

 OSTALE ODREDBE

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.
Dodatne informacije mogu se dobiti na mail-ove:
tajana.jukic.neznanovic@rijeka.hr
dario.dobrilovic@rijeka.hr
vesna.martic@rijeka.hr