Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju 10(20) kV kabelskog priključka TS 10(20)/0,4 kV LENCI – TS 10(20)/0,4 kV ZAMET 1, poziva stranke u postupku da 11.11. 2019. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

KLASA :          UP/I-361-03/19-01/181
UR. BROJ:     2170/01-13-02-19-3 /MŽ/
Rijeka, 24. listopad 2019. godine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje , na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji ( NN br. 153/13 , 20/17 i 39/19 ) u postupku izdavanja građevinske dozvole za : izgradnju 10(20) kV kabelskog priključka TS 10(20)/0,4 kV LENCI – TS 10(20)/0,4 kV ZAMET 1, na k.č. 2446/2 , 5102/6 , 2442/2 , 2412/6 , 2403 , 2396/2 , k.o. ZAMET , investitora : HEP – ODS d.o.o. , Zagreb , Ulica grada Vukovara 37 ( OIB : 46830600751 ) , zastupan p.p. dr.sc. VITOMIR KOMEN , dipl.ing.el. i p.p. BORIS BART , HEP-ODS d.o.o. , ELEKTROPRIMORJE Rijeka , Odjel za pripremu investicijskih projekata , Rijeka , V. C. Emina 2 ,

Poziva sve stranke u postupku donošenja građevinske dozvole, radi izjašnjenja

Temeljem članka 115. Zakona o gradnji ( NN br. 153/13 , 20/17 i 39/19 ) , stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje Ministarstvo je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini

Pozivamo Vas da izvršite uvid u glavni projekt i druge dokumente , dana 11.11. 2019. godine u prostorijama ovog Odjela na adresi Rijeka , Trpimirova 2 , II kat , soba 214., od  9:00 – 11:00 sati , kod službene osobe : ŽELJKO MARINIĆ, dipl.ing.građ.

Očitovati se možete osobno ili putem punomoćnika usmeno na zapisnik kod službene osobe ili pismenim putem. Pismeno očitovanje možete poslati poštom ili dostaviti putem urudžbenog zapisnika, pozivom na broj ovog poziva.

Ukoliko se odazovete pozivu za uvid, dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta, a žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.

Građevinska dozvola može se donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu.

Skip to content