Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje spoja Dražičke ulice s Ulicom Tina Ujevića u Rijeci, poziva stranke u postupku da 24. ožujka 2023. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

KLASA : UP/I-350-05/19-01/11
UR.BROJ: 2170/01-13-01-21-9/ABI/
Rijeka, 14. ožujka 2023. g.

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17 i 114/18) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje spoja Dražičke ulice s Ulicom Tina Ujevića u Rijeci na k.č. br. 877/3, 877/4, 878/8, 887/15, 898/22, 923/7, 941/9, 947/2 , 948/2, 949/4, 949/5, 950/3, 952/3, 953/17, 953/18, 953/19, 953/20, 953/21, 953/22, 953/24, 954/2, 955/9, 955/11, 958/11, 958/12, 961/3, 981/6, 981/7, 991/2, 991/22, 991/24, 991/25, 991/26, 991/32, 991/34, 991/35, 995/16, 1062/3, 1062/6, 1069/5, 1071/39, 1071/40, 1071/49, 1074/6 i 5094/6 k.o. Zamet i k.č. 1393/48, 1393/49, 1393/50, 1393,51, 1393/52, 1393/53, 1393/54, 1394/2, 1395, 1396/2, 1398/1, 1398/2, 1399/5, 1402/39 i 1402/45, k.o. Srdoči, podnositelja zahtjeva GRADA RIJEKE, Rijeka, Titov trg 3

Poziva sve stranke u postupku donošenja lokacijske dozvole, radi izjašnjenja

Temeljem članka 141. St. 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), stranka u postupku lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru koji je od interesa za Republiku Hrvatsku, vlasnik je nekretnine za koji se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini.

Pozivamo Vas da izvršite uvid u idejni projekt i druge dokumente, dana 24. ožujka 2023. godine u prostorijama ovog Odjela na adresi Rijeka, Trpimirova 2, II kat, soba 207, od 9:00 – 10:00 sati, kod službene osobe Irena Abrahamsberg Bauer, dipl.ing.građ.

Očitovati se možete osobno ili putem punomoćnika usmeno na zapisnik kod službene osobe ili pismenim putem. Pismeno očitovanje možete poslati poštom ili dostaviti putem urudžbenog zapisnika, pozivom na broj ovog poziva.

Ukoliko se odazovete pozivu za uvid, dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta, a žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.

Lokacijska dozvola može se donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu.