Grad Rijeka poziva pravne i fizičke osobe da do 31.kolovoza 2020. dostave Prijave poreza za 2020. godinu.

Na temelju članka 20. i 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17),  članka 73. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18, 121/19) i Odluke o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine” broj 128/19 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 22/19) Grad Rijeka, te u skladu s priopćenjem Gradonačelnika Grada Rijeke  i mjerama Vlade Republike Hrvatske donesenim povodom nastupa posebnih okolnosti koje su propisane dopunama Općeg Poreznog Zakona i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona kojima je omogućena odgoda plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja na rok od tri mjeseca,  Odjel gradske uprave za financije priopćuje pravnim i fizičkim osobama da su obvezni do 31. kolovoza 2020. godine dostaviti

Prijave poreza za 2020. godinu

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima, propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području grada Rijeke.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), starosti i trošnosti, za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Porez na kuću za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

Poreznu prijavu za 2020. godinu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za financije došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva, te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 2.000,00 kn do 25.000,00 kn, sukladno članku 56. navedenoga Zakona.

POJEDNOSTAVITE PODNOŠENJE PRIJAVE

Porezne prijave možete jednostavnije i brže popuniti, elektronički potpisati i poslati putem online obrasca ili popuniti obrazac i poslati obrazac prijave s prilozima poštom na adresu:

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za financije
51000 Rijeka – Korzo 16
Fax +385 51 209 202

Porezna prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti čitka i mora sadržavati sve zadane podatke iz objavljenog obrasca.

Za sve upite o gradskim porezima obratite se na brojeve telefona:

(051) 209 674; 209 982; 209 611 ili putem e-maila: gradski.porezi@rijeka.hr.