Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke.

Kao krajnji rok za dostavu prijava utvrđuje se 08. ožujka 2021. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje prijava izvršit će se dana 08. ožujka 2021. godine u 12,00 sati, na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije.

Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Stan/poslovni prostor s tlocrtom

Korisna površina
u m²

Položaj
na karti
grada Rijeke

Red. br.

Adresa

1.

Slavka Tomašića 6
/stan 3/

41,21

google map

2.

Ive Marinkovića 7

/stan 2/

51,76

google map

3.

Zagrebačka 16

/stan 8/1 u 2/3 idealnog dijela/

80,28

google map

4.

Braće Branchetta 9

/stan 1/

31,20

google map

5.

Tizianova 12

/stan 3/

61,40

google map

6.

Trinajstićeva 14

/stan 3/

56,89

google map

7.

Franje Brentinija 4

/stan 1/

112,11

google map

8.

Trsatske stube Petra Kružića 18

/stan 3 u 3/4 idealnog dijela/

78,63

google map

9.

Alessandra Manzonia 3

/stan 6/

52,20

google map

10.

Ciottina 28

/stan 2/

26,26

google map

11.

Stipana Konzula Istranina 2

/stan 12/

39,61

google map

12.

Šetalište Andrije Kačića Miošića 2

/stan 1/

23,23

google map