Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavljuje Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu. Cjeloviti tekst poziva nalazi se u privitku članka.

Odjel gradske uprave za sport  i tehničku kulturu objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA RIJEKE
ZA 2017. GODINU

1. PREDMET I CILJEVI JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava projekata i programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu (dalje u tekstu: Program javnih potreba).

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, u propisanoj proceduri donijelo je Program javnih potreba, zajedno s Proračunom Grada Rijeke, sukladno odrednicama sadržanim u Zakonu o tehničkoj kulturi (“Narodne novine”, broj 76/93, 11/94 i 38/09).

Program javnih potreba objavljen je u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 14/2016 od 23. prosinca 2016. godine.

Temeljni ciljevi ovog Javnog poziva su:

1.1.  Znanstveno i tehničko opismenjivanje, posebno mladih;
1.2.  Razvitak i promidžba tehničke kulture;
1.3.  Poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje.

2. PRIORITETNA PODRUČJA I KATEGORIJE TE IZNOSI SUFINANCIRANJA

Sredstva za sufinanciranje Programa javnih potreba osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, objavljenim u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 14/2016 od 23. prosinca 2016. godine (dalje u tekstu: Proračun).

Temeljem ovog Javnog poziva, sredstva osigurana u Proračunu, u ukupnom iznosu od 1.312.000,00 kuna, namjenski će se rasporediti unutar sljedeća tri prioritetna područja sufinanciranja, u sljedećim ukupnim iznosima:

 • Obrazovanje građana u području tehničke kulture, ukupno 1.010.000,00
  kuna,
 • Promocija tehničke kulture, ukupno 125.000,00 kuna,
 • Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi, ukupno 177.000,00 kuna.

Unutar prioritetnog područja sufinanciranja “2.1. Obrazovanje građana u području tehničke kulture”, programi i projekti bit će sufinancirani iznosima, koji ne mogu biti manji od 2.000,00 kuna, niti veći od 120.000,00 kuna, unutar sljedećih kategorija:

 • izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih na
  razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-
  proizvodno stvaralaštvo;
 • odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-
  obrazovnim potrebama (daroviti, s teškoćama u razvoju, s tjelesnim
  invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.), za stjecanje tehničkih,
  tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
 • informatičko opismenjavanje građana i osposobljavanje za primjenu
  suvremenih informatičkih tehnologija te brže usvajanje i razmjenu informacija;
 • osposobljavanje građana za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje
  znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno
  stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustava u procesu     rada;
 • znanstveno i tehničko opismenjavanje građana za primjenu znanstvenih i
  tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva,
  znanosti i svekolikog života i rada;
 • razvoj i primjena novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja,
  materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate
  temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u
  gospodarstvu i svim područjima društvenog života;
 • poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo;
 • održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi;
 • izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi.

Unutar prioritetnog područja sufinanciranja “2.2. Promocija tehničke kulture”, programi i projekti bit će sufinancirani iznosima, koji ne mogu biti manji od 1.000,00 kuna, niti veći od 30.000,00 kuna, unutar sljedećih kategorija:

 • organizacija izložbi i sajmova te sličnih manifestacija na međunarodnoj,
  nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture;
 • sudjelovanje na izložbama i sajmovima te sličnim manifestacijama na
  međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke
  kulture.

Unutar prioritetnog područja sufinanciranja “2.3. Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi”, programi i projekti bit će sufinancirani iznosima, koji ne mogu biti manji od 1.000,00 kuna, niti veći od 60.000,00 kuna, unutar sljedećih kategorija:

 • organizacija natjecanja i stručnih skupova te sličnih manifestacija na
  međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke
  kulture;
 • sudjelovanje na natjecanjima i stručnim skupovima te sličnim manifestacijama
  na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke
  kulture.

3. OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA

Pravo prijave projekata i programa imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine”, broj 76/93, 11/94 i 38/09) mogu obavljati djelatnost tehničke kulture (dalje u tekstu: Prijavitelj).

 • Svaki pojedini Prijavitelj ima pravo prijaviti do najviše sveukupno tri (3) projekta odnosno programa.
 • Svaki Prijavitelj odgovoran je za provedbu pojedinog prijavljenog projekta odnosno programa.
 • Svaki Prijavitelj mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta odnosno programa.
 • Svaki Prijavitelj mora voditi transparentno financijsko poslovanje.
 • Svaki Prijavitelj mora neposredno raditi s korisnicima i/ili članovima.

Prijavljeni projekt odnosno program mora sadržavati sve potrebne elemente navedene u sadržaju prijave iz točke 4. ovog Javnog poziva.

Prijavljeni projekt odnosno program mora biti osmišljen na način da zadovoljava opće javne potrebe i od interesa je za opće dobro.

Svaki Prijavitelj mora ispuniti sve prethodne ugovorne obveze prema Gradu Rijeci.

4. SADRŽAJ PRIJAVE PROJEKATA I PROGRAMA

Projekti i programi prijavljuju se putem propisanih obrazaca koji se nalaze u privitku ovog Javnog poziva i čine njegov sastavni dio:

 • Obrazac opisa projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu;
 • Obrazac proračuna projekta / programa za 2017. godinu uz Obrazac opisa projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu.

Svaki Prijavitelj obvezan je ispuniti navedene Obrasce na računalu, sukladno Uputama za prijavitelje projekata / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu, koje se nalaze u privitku ovog Javnog poziva i čine njegov sastavni dio.

4.1.  Svaki Prijavitelj obvezan je priložiti sve obvezne privitke, sukladno popisu:

 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, ovjerena potpisom zakonskog zastupnika Prijavitelja – obrazac u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio;
 • Izjava o ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Rijeke i drugih javnih izvora, ovjerena potpisom zakonskog zastupnika Prijavitelja – obrazac u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio;
 • Životopis voditelja projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu, ovjeren potpisom – obrazac u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio;
 • Dokaz o stručnoj spremi voditelja projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba, preslika ovjerena potpisom;
 • Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (za udruge), odnosno izvadak iz drugog mjerodavnog registra (za druge pravne osobe), odnosno osobna iskaznica (za fizičke osobe), preslika ovjerena potpisom;
 • Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo), ovjerena potpisima – obrazac u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio.

4.2.  Svaki Prijavitelj može priložiti i druge privitke, sukladno popisu:

 • Dokazi o stručnoj spremi ostalih izvoditelja projekta odnosno programa, preslike ovjerene potpisom;
 • Materijali za prezentaciju dosadašnjeg rada Prijavitelja (publikacije i drugi tiskani materijali te recenzije, isječci iz novina i slično), originali ili preslike ovjerene potpisom;
 • Plan i program rada Prijavitelja za 2017. godinu, ovjeren potpisom zakonskog zastupnika Prijavitelja;
 • Drugi privitci kojima se na prikladan način dopunjuje prijava projekta / programa.

5. KRITERIJI ODABIRA PROJEKATA I PROGRAMA

Kriteriji temeljem kojih će se izvršiti odabir i utvrđivati prednost prijavljenog projekta odnosno programa, uz poštivanje odrednica sadržanih u Protokolu o upravljanju procesom javnih potreba u tehničkoj kulturi, su sljedeći:

 • ispunjenje općih uvjeta za prijavu;
 • kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog projekta odnosno programa;
 • vrijeme trajanja provedbe prijavljenog projekta odnosno programa;
 • planirani broj izravnih i krajnjih korisnika prijavljenog projekta odnosno programa;
 • neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos tehničkoj kulturi;
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata prijavljenog projekta odnosno programa;
 • stručna sprema odnosno stručna osposobljenost voditelja prijavljenog projekta odnosno programa;
 • organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu prijavljenog projekta odnosno programa;
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, iskustvo i uspjesi u provođenju projekata odnosno programa Prijavitelja;
 • ostvareni rezultati u tehničkoj kulturi u 2015. i 2016. godini;
 • sudjelovanje na natjecanjima, smotrama, izložbama i sličnim priredbama u organizaciji nacionalnih strukovnih saveza tijekom 2015. i 2016. godine.

Stručno ocjenjivačko povjerenstvo pri Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje u tekstu: Odjel), koje imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke, izvršit će provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva od strane Prijavitelja, ocijeniti prijavljene projekte odnosno programe, izvršiti odabir i utvrditi prednost svakog pojedinog prijavljenog projekta odnosno programa sukladno Obrascu za evaluaciju projekta odnosno programa, koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio, te predložiti odobravanje financijskih sredstava za projekte ili programe.

Prijedlog sufinanciranja odnosno Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke te istoga donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke

6. PODRŠKA PRIJAVITELJIMA
Za sve dodatne informacije, tumačenja i pojašnjenja Prijavitelji mogu poslati upit Odjelu, na adresu elektronske pošte: eugenija.peric@rijeka.hr, te se mogu obratiti Odjelu na broj telefona 209-605, Eugenija Perić, prof., savjetnica za programe tehničke kulture, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 11:00 sati

7. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVE PROJEKATA I PROGRAMA

Prijave projekata i programa po ovom Javnom pozivu obvezno se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa Prijavitelja, poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu:

GRAD RIJEKA
odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
pisarnica – Trpimirova 2/III
51 000 RIJEKA
s naznakom:
“Ne otvaraj – Prijava projekta/programa JP u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu”

Rok za podnošenje prijava projekata i programa po ovom Javnom pozivu je 15. veljače 2017. godine, bez obzira na način dostave.

8. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Stručno ocjenjivačko povjerenstvo pri Odjelu neće razmatrati prijavu:

 • koja je dostavljena protivno odredbama iz točke 7. ovog Javnog poziva (npr. izvan roka, elektronskom poštom ili telefaxom);
 • čiji sadržaj nije sukladan odredbama iz točke 4. ovog Javnog poziva, ukoliko se radi o većim nedostatcima koji utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave;
 • koja je pisana rukom ili pisaćim strojem, odnosno nije ispunjena na računalu;
 • ako Prijavitelj nije odgovorio na sva obvezna pitanja iz Obrasca opisa projekta / programa te iz Obrasca proračuna projekta / programa;
 • ako Prijavitelj nije ispunio ugovornu obvezu prema Gradu Rijeci iz prethodnog razdoblja.

Napomena:
Ukoliko bi prijava Prijavitelja sadržavala manje nedostatke, koji ne utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave, stručno ocjenjivačko povjerenstvo zatražit će od Prijavitelja naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podatcima i/ili prilozima, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za dopunom odnosno ispravkom prijave. Za Prijavitelje koji na zahtjev stručno ocjenjivačkog povjerenstva u dodatnom roku dostave tražene podatke ili priloge, smatrat će se da su podnijeli potpunu prijavu.

9. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA OVOG JAVNOG POZIVA

Rezultati ovog Javnog poziva bit će objavljeni na internet stranicama Grada Rijeke, s istaknutom poveznicom na naslovnoj stranici www.rijeka.hr, a po usvajanju prijedloga Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke u prvom kvartalu 2017. godine.

Prijavitelji čiji projekti odnosno programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba, bit će pisanim putem obaviješteni i pozvani na izvršenje obveze zaključenja ugovora.

10. POPIS PRIVITAKA KOJI ČINE SASTAVNI DIO OVOG JAVNOG POZIVA

11. NAČIN OBJAVE I PLANIRANO VRIJEME OTVORENOSTI OVOG JAVNOG POZIVA

 • Ovaj Javni poziv predmet je objave na internet stranicama Grada Rijeke, s istaknutom poveznicom na naslovnoj stranici www.rijeka.hr.
 • Planirano vrijeme otvorenosti ovog Javnog poziva je trideset (30) dana, od 16. siječnja 2017. godine do 15. veljače 2017. godine.

Pročelnik
Igor Načinović

Skip to content