Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih panoa za potrebe mjesnih odbora i oglasnih površina riječkih šetnica na području grada Rijeke u 2019. godini.

Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu, Izjava o tehničkoj i stručnoj osposobljenosti, Obrazac lista za podugovaratelje, Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda: 19.03.2019. godine do 09.00 sati.