dr. Nikola Ivaniš

Nikola Ivaniš, zamjenik gradonačelnika

Rođen u Drenovcima, općina Županja, 3. siječnja 1956.
Hrvat, stanuje u Rijeci,
E-mail: nikola.ivanis@rijeka.hr

Radno iskustvo:

 • od 7. 1. 2013 g. u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Katedra za internu medicinu, povijest medicine i medicinsku etiku, na radnome mjestu – Docent dr. sc. Prim. dr. med.
 • od 1993. godine, privatnik internist-gastroenterolog (Poliklinika Ivaniš)
 • od 1982. do 1993. godine radio u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
 • od 1980 do 1982. godine zaposlen u OK SSOH Rijeka. (Od 1981 do 1982 obavljao funkciju predsjednika).

Obrazovanje:

 • 2012. g. obranio je doktorsku radnju na Medicinskom fakultetu u Rijeci
 • 1992. g. obranio je magistarski rad na Medicinskom fakultetu u Rijeci
 • 1986. g. položio je specijalistički ispit iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci
 • 1979. diplomirao medicinu na Medicinskom fakultetu u Rijeci

Ostalo vezano uz obrazovanje:

 • naslov Primarijus dodijeljen mu je rješenjem ministra zdravstva 1998 g.
 • doktorirao na temu: “Uloga visokofrekventne miniradijalne endoluminalne sonde u procjeni proširenosti tumorskih promjena probavne cijevi”
 • radi kompletnu gastroenterološku dijagnostiku, a u hrvatsku gastroenterologiju uveo je i prvi primjenjivao gornji i donji gastroentrološki endoskopski ultrazvuk
 • organizirao je Prvi hrvatski simpozij iz gastroenterološke endosonografije
 • dodatno se usavršavao u Rijeci, Ljubljani, Münchenu ,Bochumu, Berlinu i Hamburgu, na najpriznatijim gastroenterološkim Klinikama
 • aktivno sudjelovao na svim hrvatskim gastroenterološkim kongresima, kao pozvani predavač te nizu evropskih kongresa, simpozija, tečajeva i sastanaka svjetske razine, na kojima je bio aktivan sudionik
 • objavio je preko 70 sažetaka i radova u Zbornicima i Časopisima uključujući i indexirane u Current Contents (CC)
 • član je više međunarodnih liječničkih asocijacija
 • bio je predsjednik Savjeta za zdravlje Županije Primorsko-goranske

Politički rad:

 • od 1995. do 2007. godine zastupnik PGS-a u Hrvatskom saboru
 • bio prvi predsjednik RDS-a (RDS – 1990.g. ), kasnije i predsjednik PGS-a.
 • U više mandata vijećnik Gradskog vijeća Rijeke

Strani jezici:
engleski – aktivno znanje,

Bračno stanje: oženjen, supruga Alis doktor je dentalne medicine, ima kćer Mariju i sina Viktora te unuka Vita Paula