U Pododsjeku za gradske poreze obavljaju se poslovi utvrđivanja i evidentiranja poreznih obveznika, izdavanje poreznih rješenja, rješenja o ovrsi, rješenja o povratu te drugih akata u upravnom i drugim postupcima, poduzimanje mjera naplate, izvješćivanje te planiranje i praćenja ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, vođenje očevidnika postupaka i naplate, izrada knjigovodstvenih naloga, obračunavanje kamata, prijave potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama iz djelokruga rada.

Porezni obveznik dužan je Pododsjeku za gradske poreze dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na visinu poreza, u roku od 30 dana od nastale promjene.

Svake godine pozivaju se porezni obveznici da Gradu Rijeci do 31. ožujka podnesu poreznu prijavu ako je došlo do promjene podataka u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke – Upravnog odjela za financije koji utječu na utvrđivanje porezne obveze, te svi obveznici koji na području grada Rijeke imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), a nisu izvršili prijavu u prethodnom razdoblju.
Prijava poreza na potrošnju i kuće za odmor može se elektronički potpisati i dostaviti i putem online obrasca .

Zahtjevi koji se upućuju ovom Pododsjeku

 

1. Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Rijeke u svrhu postupanja pred tijelima državne, lokalne i regionalne uprave, tijelima sudbene vlasti i dr.

2. Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava

3. Zahtjev za obustavu ovrhe po rješenju o ovrsi za gradske poreze kod nadležne organizacije platnog prometa

4. Zahtjev za sklapanje upravnog ugovora za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga za gradske poreze

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za gradske poreze

Voditeljica Pododsjeka za gradske poreze T. +385 51 209 611 F. +385 51 209 202 Korzo 16, Rijeka Popović Maja
maja.popovic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za pravne poslove T. +385 51 209 651 Korzo 16 Rijeka Poropat Mario
mario.poropat@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poreze T. +385 51 209 982 Korzo 16, Rijeka Širola Šepić Matea
matea.sirola-sepic@rijeka.hr
Stručna suradnica za poreze T. +385 51 209 674 Korzo 16 Stanić Tanja
tanja.stanic@rijeka.hr