Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2024. godinu u visini od 170 milijuna eura, kao i treći rebalans proračuna za 2023. godinu.

Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu, koji predstavlja konsolidirani proračun Grada i svih 83 proračunskih korisnika, iznosi 170 milijuna eura, što predstavlja smanjenje za 15 milijuna eura ili za 8,1% u odnosu na 2023. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci u 2024. godini planiraju se u iznosu 179,1 milijuna eura, što je smanjenje za 3,6 milijuna eura ili za 2,0% u odnosu na 2023. godinu. Projekcija rashoda za 2025. godinu iznosi 172,0 milijuna eura, a za 2026. godinu 170,1 milijuna eura.

Razlika između prihoda i rashoda uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja. Grad Rijeka planira korištenje sredstava prenesenog viška koja će se koristiti za financiranje rashoda u iznosu od 8,7 milijuna eura u 2024. i 1,3 milijuna eura u 2025. godini.

„Ovaj treći proračun koji predlažem kao gradonačelnik smatram uravnoteženim i u skladu s predizbornim obećanjima“, istaknuo je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović predstavljajući prijedlog proračuna vijećnicima.

Gradonačelnik Marko Filipović

Najznačajnije obilježje prihodovne strane proračuna posljedica izmjene porezne politike

Na prihodnoj strani prijedloga proračuna najznačajnija promjena proizlazi iz izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o lokalnim porezima, kojima se od iduće godine ukida prirez porezu na dohodak, a koji trenutno u 2023. godini za Grad Rijeku iznosi 13,0%.

Kao oblik nadoknade za izgubljene prihode, gradovi mogu povećati visinu poreznih stopa za godišnje dohotke te su Proračunom i projekcijama za 2024.-2026. godinu prihodi od poreza na dohodak procijenjeni s povećanjem sadašnje niže stope poreza od 20,0% na stopu od 22,4% i sadašnje više stope od 30,0% na poreznu stopu od 33,6%, što je približno ekvivalent dosadašnjim poreznim stopama i stopi prireza od 12,0%, kako je prvotno, a u skladu s predizbornim obećanjima, bilo predviđeno za 2024. godinu.

Nove porezne stope niže su od gornje granice propisane Zakonom o porezu na dohodak. Također na ovaj se način ne povećava porezno opterećenje građana obzirom da su nove porezne stope izračunate kao ekvivalent dosadašnjim stopama oporezivanja i stopi prireza od 12%. Isto tako, povećanjem poreznih stopa Grad neće u cijelosti nadoknaditi izgubljene prihode, ali će gubitak biti manji nego da korekcije poreznih stopa ne bude.

Najznačajnije povećanje na rashodovnoj strani odnosi se na program održavanja komunalne infrastrukture

Najznačajnije povećanje na rashodovnoj strani odnosi se na povećana ulaganja u program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini za 5,4 milijuna eura, što uključuje povećanje za čišćenje javnih površina, održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, održavanje nerazvrstanih cesta, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu i sanaciju divljih deponija.

Također, povećavaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, sportu i  tehničkoj kulturi, kao i za stipendije učenicima i studentima, a ustanove u kulturi planiraju Ljetni program kao novu aktivnost od 2024. godine. U skladu s pregovorima s političkim strankama smanjuje se cijena za roditelje za boravak djece u gradskim vrtićima za 25 eura mjesečno po djetetu, odnosno veća izdvajanja iz proračuna za rad gradskih vrtića, sufinanciranje privatnih vrtića te obrta za čuvanje djece.

Neki od važnijih programa u gradskom proračunu za 2024. godini istaknuti su program izgradnje cesta i javnih površina, provedba investicije Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata, sadnja drvoreda i ozelenjavanje parkova u sklopu Provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, kao i nabava vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu. Također, planiran je nastavak ulaganja u objekte osnovnih škola i dječjih vrtića, od čega i izgradnju vrtića Fiume i Galeb te nastavak ulaganja u objekte sporta. Planiran je završetak projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju te završetak velikih ulaganja u projekte kulture: projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i projekt Povežimo se baštinom.

Na temelju kolektivnih pregovora, povećani su rashodi za plaće i ostala materijalna prava za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

Na prijedlog proračuna pristigla su 23 amandmana, gradonačelnik i Gradsko vijeće prihvatili dio prijedloga vijećnika

Na prijedlog proračuna pristigla su 23 amandmana, od čega je amandman gradonačelnika koji se tiče usklađivanja prijedloga proračuna s u međuvremenu usvojenim Planom raspodjele komunalnih prioriteta po mjesnim odborima postao sastavni dio proračuna.

U svom očitovanju o amandmanima, gradonačelnik Filipović prihvatio je prijedloge vijećnika u cijelosti ili uz izmjene. Prihvaćeno je pet amandmana Kluba vijećnika PGS-Laburisti, koji su predložili osiguravanje sredstava za kupnju kombi-vozila za potrebe Centra za autizam, izradu projektne dokumentacije za bazen na Školjiću, za uređenje malonogometnog igrališta ispred Osnovne škole “Nikola Tesla”, zamjenu umjetne trave u SRC-u Zamet te sredstva za izložbu Torpedo, u ukupnom iznosu od 190 tisuća eura.

Gradonačelnik je prihvatio i amandman članova Gradskog vijeća Ive Davorija i Nebojše Zeliča iz Možemo!, koji se tiče sufinanciranja vrtića drugih osnivača u dodatnom iznosu od 130 tisuća eura, na način da se umanji cijena za roditelje u iznosu od 25 eura mjesečno. Naime, u proračunu je već tijekom konzultativnog procesa dogovoreno smanjenje cijena gradskih vrtića u iznosu od 25 eura po djetetu mjesečno.

Također, gradonačelnik je prihvatio amandmane nezavisnog vijećnika Davora Štimca. Povećanje od 30.000 eura predstavlja dodatnu financijsku potporu Grada Rijeke riječkim sportskim klubovima – provoditeljima javnih potreba u sportu, kroz osiguranje dodatnog standarda u stručnom radu trenera i natjecanja. Također, osigurano je dodatnih 160.000 eura za održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza radi osiguravanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Dva amandmana odnosila su se na temu stipendija, i to nezavisnog vijećnika Štimca koji je predložio povećanje izdvajanja za gradske stipendije za 40 tisuća eura te Kluba HDZ-a za povećanje u visini od 102 tisuće eura. Gradonačelnik je prihvatio prijedlog nezavisnog vijećnika Štimca te ga podignuo za dodatnih 40 tisuća eura, što je dodatno povećanje na nedavnu odluku o povećanju gradskih stipendija za prosječno 40 %, a nakon gradonačelnikovog prijedloga Klub vijećnika HDZ-a odustao je od svog amandmana.

Gradonačelnik je usvojio, u izmijenjenom obliku, dva amandmana Kluba vijećnika HDZ-a. Prihvaćen je amandman u visini od 25 tisuća eura za povećanje kapaciteta skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, ali s različite prihodovne i rashodovne strane nego što je to predloženo amandmanom, kao i osiguravanje nabavke kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, s tim da je gradonačelnik prijedlog HDZ-a u iznosu od 30 tisuća eura povećao na 60 tisuća eura, budući da se radi o specijalno prilagođenom vozilu, za čiju je nabavku potrebno više sredstava.

Također, gradonačelnik je prihvatio, uz izmjene proračunskih pozicija, i amandman nezavisnog vijećnika Marina Račića koji se odnosi na osiguravanje 60 tisuća eura nabavu senzora buke koji bi se postavili na obodno područje terminala na Brajdici.

Na temelju glasanja vijećnika, prihvaćena su dodatna dva amandmana. Tako će se temeljem amandmana kluba vijećnika ulaz u šalter salu Ri-Stana, gdje se vrše se usluge naplate svih komunalnih usluga koje su u domeni vlasništva Grada Rijeke prilagoditi pristupu osoba s invaliditetom, a temeljem amandmana nezavisnog vijećnika Marina Račića prihvaćeno je raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja kojim bi se dobilo najbolje rješenje obuhvata Klobučarićevićevog trga i Trga Pul Vele Crikve kao jedinstvenog urbanog prostora.

Gradsko vijeće usvojilo je Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sa 17 glasova za (Klub vijećnika SDP-a, Klub vijećnika IDS-HSU-SDSS, Klub vijećnika PGS-Laburisti, Možemo! i nezavisni vijećnik Davor Štimac), 15 glasova protiv (Klub vijećnika HDZ-a, Klub vijećnika Mosta, Klub vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić te nezavisni vijećnik Marin Račić).

Vijećnici koji su glasovali protiv proračuna ocijenili su kako je proračun nerazvojnim i nepoticajnim. Klub vijećnika HDZ-a pojasnio je kako će glasovati protiv budući da se temelji na povećanju poreza, među ostalim i paušalnog poreza na krevete u turizmu, Klub vijećnika Mosta istaknuo je da u proračunu ne vidi viziju za rješenje problema gubitka stanovništva u Rijeci, Klub vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić naglasio je kako proračun pokazuje vođenje grada u krivom smjeru, dok je nezavisni vijećnik Račić rekao kako se radi o nerazvojnom proračunu, čija se visina smanjila u odnosu na prethodnu godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je Višegodišnji plan uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2024. do 2026. godine. Radi se o planiranju sukcesivnog korištenja prenesenog viška iz prethodne godine, a radi se o neutrošenom iznosu namjenskih prihoda te planu njihova korištenja za financiranja niza projekata, od izgradnje cesta, vrtića Fiume, energetsku obnovu HKD-a na Sušaku te drugog.

Usvojen je i niz dokumenata vezanih uz proračun za 2024. godinu: programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture, Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, kao i programi javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi. Također, prihvaćena je i Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću te Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku. Nije prihvaćena prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu.

Prihvaćena je odluka kojom se povećava iznos naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora za 46 %, i to na način da se predsjedniku vijeća mjesnog odbora određuje naknada u iznosu od 35,00 eura neto mjesečno, a zamjeniku predsjednika i članove vijeća mjesnog odbora iznos od 23,00 eura neto mjesečno.

Paušalni porez po krevetu iznosit će 120 eura po krevetu godišnje

Gradsko vijeće usvojilo je tri odluke koje se tiču gradskih poreza, a to su Odluka o porezima Grada Rijeke, Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke te Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke.

Osim promjene visine poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak, kao kompenzacijska mjera zbog ukidanja prireza porezu na dohodak, Gradsko vijeće prihvatilo je da se od iduće godine porez na kuće za odmor na području grada Rijeke plaća u iznosu od 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

Odlukom o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke povećan je paušalni porez po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, s dosadašnjih 60,00 eura po krevetu na iznos od 120,00 eura po krevetu, pri čemu bi paušalni porez po krevetu kao i do sada bio utvrđen u jednakom iznosu za cijelo područje grada Rijeke.

Prema početnom prijedlogu, koji je takav i bio na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, na koji je pristigao veći broj primjedbi, paušalni porez je trebao iznositi 199,00 eura godišnje. Na taj su prijedlog pristigla dva amandmana, i to amandman Kluba Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić s prijedlogom iznosa od 75,00 eura godišnje po krevetu te amandman Kluba PGS-Laburisti, s prijedlogom da se paušalni porez odredi u iznosu od 120,00 eura godišnje. Nakon rasprave vijećnik, gradonačelnik je predložio da se pronađe kompromisno rješenje te iznos paušalnog poreza odredi na 160,00 eura godišnje po krevetu. Vijećnici su većinom glasova prihvatili amandman Kluba PGS-Laburisti, što znači da će paušalni porez iznositi 120 eura po krevetu godišnje.

Usvojen treći rebalans proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je treće izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu. Trećim rebalansom prihodi i primici planiraju se u iznosu od 189.228.514 eura, što predstavlja povećanje za 4.162.742 eura, odnosno za 2,2% u odnosu na dosadašnji plan, a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 186.500.000 eura, što predstavlja povećanje za 3.845.000 eura, odnosno za 2,1%.

Razlika između prihoda/primitaka i rashoda/izdataka se uravnotežuje prenesenim sredstvima viška, odnosno pokrićem manjka. Grad planira korištenje sredstava prenesenog viška neutrošenih namjenskih prihoda koja se koriste za financiranje rashoda u iznosu 2.646.702 eura. Što se tiče pokrića manjka, obzirom na dosadašnje izvršenje 2023. godine, očekuje se da će preneseni manjak Grada iz prethodnih godina biti u cijelosti podmiren u 2023. godini.

Uz rebalans proračuna, usvojene su i izmjene programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu.

Prihvaćene izmjene Odluke o komunalnom doprinosu, dana suglasnost za opće uvjete isporuke komunalne usluge na gradskim tržnicama

Gradskog vijeće usvojilo je izmjene Odluke o komunalnom doprinosu. Razlozi za izmjenu odluke su, prije svega, utvrđivanje visine komunalnog doprinosa na dostatnoj razini da se može održavati odgovarajući standard komunalne infrastrukture, uz zadržavanja kontinuiteta poticanja malog i srednjeg poduzetništva, proizvodnih i industrijskih djelatnosti, olakšanja rješavanja stambenog pitanja građanima, kao i zaštite javnog interesa kod gradnje škola i vrtića.

Vijećnici su dali suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo, kojima u Rijeci upravlja trgovačko društvo Rijeka plus, uređuju se uvjeti isporuke komunalne, međusobna prava i obveze isporučitelja  usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge. Donošenje novih Općih uvjeta predstavlja temelj za revitalizaciju gradskih tržnica, koje se suočavaju s padom broja kupaca i povećanim brojem slobodnih prodajnih mjesta.

Usvojena Odluka o redu na pomorskom dobru

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o redu na pomorskom dobru. Odlukom se propisuje način uređenja i korištenja pomorskog dobra, održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra te osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorsko dobro. Odlukom se, a na temelju novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, uvodi osoba pomorskog redara.

S dnevnog reda povučena je odluka o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024-2028. godine. Prijedlog odluke je uvršten na dnevni red temeljem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, temeljem kojeg su gradovi i općine dobili obvezu da do 1. prosinca izrade prijedlog plana, provedu javno savjetovanje i upute ga u proceduru.

„Grad Rijeka je ispoštovao rokove, međutim nakon što je prošlo javno savjetovanje, nadležno ministarstvo i županije moraju dodati prethodne suglasnosti na plan. Jedinice lokalne i samouprave postavile su brojna pitanja u pogledu davanja suglasnosti i neposredno prije održavanja sjednice dobili smo usmenu uputu od ministarstva da se povlače i stopiraju sve procedure davanja prethodnih suglasnosti jer postoje određene nejasnoće koje ministarstvo mora razjasniti. Treba naglasiti da se ovaj plan predlaže za razdoblje od pet godina i da, sada, ministarstvo u vrlo kratkom roku ne dostavi svoja dodatna očitovanja ili ne produži zakonske rokove, nećemo moći u ovoj godini objaviti natječaj za dodjelu koncesijskih dozvola, što znači da sva koncesijska odobrenja koja sada postaju koncesijske dozvole, a koja ističu u 2024. neće moći biti predmet natječaja. U suštini radi se o svim beach barovima na riječkim plažama, a dodatno s 1. siječnjem 2024. nećemo imati dokument temeljem kojeg ćemo održati pomorsko dobro u općoj uporabi“, kazala je pročelnica Upravnog odjela za  komunalni sustav i promet Maja Malnar.

Donesena odluka o kupovini udjela u Energu od općina Čavle i Kostrena i Grada Kraljevice

Gradsko vijeće usvojilo je odluku o kupnji poslovnih udjela Općine Čavle, Općine Kostrena i Grada Kraljevice u trgovačkom društvu Energo. S obzirom da su udjeli navedenih jedinica lokalne samouprave iznimno mali, u razgovorima između članova Skupštine Energa predloženo je da, radi smanjenja troškova, povećanja funkcionalnosti upravljanja društvom te smanjenja administrativnih aktivnosti, Grad Rijeka kupi poslovne udjele u iznosu koji odgovara nominalnoj vrijednosti tih poslovnih udjela, čime bi spomenute jedinice lokalne samouprave izašle iz vlasničke strukture TD Energo.

Vijećnici su dali suglasnosti na statusnu promjenu pripajanja Komunalnog društva Čabranka, društva Komunalac – vodoopskrba i odvodnja iz Delnica, društva Vode Vrbovsko i Liburnijske vode Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija iz Rijeke. Pripajanje se provodi kao dio reforme vodnokomunalnog sektora, a temeljem novog Zakona o vodnim uslugama, koji nalaže uspostavljanje načela „jedan isporučitelj na jednom uslužnom području“.

Donesene su Stalne mjere za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju HR RI. Cilj stalnih mjera je definirati okvir i plan djelovanja za učinkovito upravljanje kvalitetom zraka u cilju postizanja razine onečišćenja zraka ispod ciljnih vrijednosti za prizemni ozon na području grada Rijeke, odnosno, Aglomeracije HR RI. Treba razlikovati prizemni troposferski ozon, od stratosferskog ozona koji se nalazi u atmosferi i štiti Zemlju od štetnog sunčevog zračenja. Za razliku od stratosferskog ozona, prizemni je ozon nepoželjan.

Pokrenuta izrada prostornih planova vezanih uz stvaranje preduvjeta za novi stadion na Kantridi

Pred gradskim vijećnicama našao se niz dokumenata vezan uz prostorno planiranje. Gradsko vijeće tako je usvojilo pokretanje odluke o pokretanju izrade izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke te Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Kantrida, a kao temelj za realizaciju kompleksa Stadiona Kantrida i okolnih građevina, za koji je svoju viziju ovog tjedna predstavio konzorcij tvrtki. Prisutni vijećnici podržali su početak izrade izmjena planova, osim vijećnika Možemo!, koji se, kako je rekao vijećnik Nebojša Zelič, ne protive izgradnji novog stadiona, već nebodera u neposrednoj blizini stadiona.

Usvojene su i odluke o izmjenama odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj-Kostabela te Detaljnog plana uređenja područja Benčić, kao i pokretanju izmjena i dopuna detaljnih planova uređenja centra Gornjeg Zameta, naselja Diračje te područja Brajda. Pokrenute su i izmjene Detaljnog plana uređenja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu te Detaljnog plana uređenja područja stambenog naselja Trsat.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke imenovan Mladen Urem

Nakon zahtjeva vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke, gosp. Vinka Ivića, za razrješenjem s navedene funkcije, članovi Upravnog vijeća Muzeja jednoglasno su prihvatili prijedlog za imenovanjem gospodina Mladena Urema novim vršiteljem dužnosti ravnatelja Muzeja, do raspisa natječaja i izbora ravnatelja.