Rok za podnošenje prijedloga programa je 8. listopada 2017. godine.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2018. godini.

Što su Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke?

To su kulturni programi, manifestacije, projekti i poslovi za koje se sredstva osiguravaju unutar Proračuna Grada Rijeke.

Što se sufinancira sredstvima proračuna putem javnih potreba u kulturi?

Sredstvima proračuna sufinanciraju se:

  • zaštita i očuvanje kulturnih dobara,
  • muzejska djelatnost,
  • knjižnična djelatnost,
  • kazališna djelatnost,
  • glazbena i glazbeno-scenska djelatnost,
  • scenska djelatnost,
  • izložbena djelatnost i likovna umjetnost,
  • filmska djelatnost,
  • knjižna i nakladnička djelatnost i
  • nove medijske kulture.

Tko se može prijaviti?

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na područja kulture: ustanove kojima je osnivač Grad Rijeka i ostale ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe.

Tko vrednuje odnesene prijedloga programa?

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa s prijedlogom sufinanciranja provode Kulturna vijeća Grada koja imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Na temelju stručne ocjene izrađuje se Prijedlog programa javnih potreba u kulturi s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima koji utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Kako se podnose prijave?

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti isključivo u elektroničkom obliku    putem e-prijavnica koje se nalaze na internetskim stranicama e-usluga Grada Rijeke. E-prijavnice nije potrebno printati i slati u papirnatom obliku.

Predlagatelji koji svoje programe planiraju organizirati u Hrvatskom kulturnom domu obavezni su priložiti i Obrazac za korištenje Hrvatskog kulturnog doma.

 

Skip to content