Natječaj kojim se evaluiraju, utvrđuju, a potom i sufinanciraju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi kojima se zadovoljavaju potrebe javnosti za kulturnim programima.

Natječaj za Javni poziv za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja raspisuje se svake godine.

Programi kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja su kulturni programi, manifestacije, projekti i poslovi za koje se sredstva osiguravaju unutar Proračuna Grada Rijeke. Osim financiranja programa, gradska uprava utvrđuje i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava. Utvrđivanje kulturnih programa i njihovo uvrštavanje u Program kulture od interesa za Grad Rijeku provodi se putem Javnog poziva koji raspisuje Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Odsjek za kulturu.
Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna vijeća Grada koja imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Upravnom odjelu. Na temelju stručne ocjene Odsjek izrađuje Prijedlog programa kulture od interesa za Grad Rijeku s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima.
Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke.
Program se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na web stranici Grada.