Natječaj kojim se evaluiraju, utvrđuju, a potom i sufinanciraju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi kojima se zadovoljavaju potrebe javnosti za kulturnim programima.

Natječaj za javne potrebe u kulturi raspisuje se svake godine.

Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke su kulturni programi, manifestacije, projekti i poslovi za koje se sredstva osiguravaju unutar Proračuna Grada Rijeke. Osim financiranja programa, gradska uprava utvrđuje i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava. Utvrđivanje kulturnih programa i njihovo uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi provodi se putem javnog poziva koji raspisuje Odjel gradske uprave za kulturu. Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna vijeća Grada koja imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Odjelu. Na temelju stručne ocjene Odjel izrađuje Prijedlog programa javnih potreba u kulturi s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.
Program se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na web stranici Grada.