Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu
temelji se na Smjernicama Gradskog vijeća sa sjednice održžanoj 28. listopada 2004. godine.
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, osnovao je, u suradnji sa Zajednicom tehničkih udruga grada Rijeke – “Zajednicom tehničke kulture Rijeka”, četiri stručno-savjetodavne Komisije koje je imenovalo Poglavarstvo Grada Rijeke. Komisije su obradile pristigle ponude Programa javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi u 2004. godini i dale prijedloge za sufinanciranje Programa iz
sredstava Proračuna za 2005. godinu.
Za sufinanciranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2005. godini izdvojit će se 2.510.000 kuna, od čega za redovne aktivnosti u tehničkoj kulturi 1.336.000 kuna, a za redovne aktivnosti strukovnih udruga.