Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

  • obrazovanje u području tehničke kulture,
  • promocija tehničke kulture,
  • poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
  • funkcioniranje sustava tehničke kulture,
  • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
  • nagrade i priznanja za tehnička postignuća

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi usvojen je na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 17.,18. i 19. prosinca 2020. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 16/20.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu usvojen je na 34. sjednici 31. ožujka 2021. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke (broj 7/21), od 7. travnja 2021.