Za sufinanciranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2009. godini izdvojit će se 4,01 milijun kuna. Programe za sufinanciranje predložile su četiri stručno-savjetodavne komisije, sastavljene u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Rijeka. Redovna djelatnost strukovnih udruga sufinancira se sa 660.000, te redovno osposobljavanje građana sa 200.000 i širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana sa 134.000 kuna. Sa najviše sredstava, i to 1.16 milijuna kuna, podupirat će se organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi kroz pedeset sedam strukovnih udruga, koje okupljaju 8.500 aktivnih članova.

Ostala su sredstva namijenjena (su)financiranju vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata, zatim djelatnosti darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju, za nagrade i priznanja za tehnička postignuća, aktivnosti Zajednice tehničke kulture Rijeka, kao i za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti aktivnih članova udruga tehničke kulture. Sredstva su osigurana i za stručno osposobljavanje i usavršavanje građana, a dio sredstava planiran je i za izdavanje publikacija.