Program javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi za 2002. godinu temelji se na Smjernicama koje su donesene od strane Gradskog vijeća na sjednici održanoj 25. listopada 2001. godine.
Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2002. godinu
za sufinanciranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi predviđeno je 1.900.000 kuna, od čega za redovne aktivnosti strukovnih udruga 500.000.kuna.