Za sufinanciranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2011. godini izdvojit će se 2.330.000 kuna. Programe za sufinanciranje predložilo je šest stručno-savjetodavnih komisija, sastavljenih u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Rijeka, a konačnu odluku donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke. Redovna djelatnost strukovnih udruga tehničke kulture sufinancira se sa 564.600 kuna, dok će se s 814 tisuća kuna podupirati organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi.
Redovno osposobljavanje građana sufinancirat će se sa 144.000, širenje znanstveno-tehničkih dostignuća građana sa 87.210 kuna, vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata s 332.000 tisuće kuna, a djelatnosti darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju s 68 tisuće kuna. Za nagrade i priznanja za tehnička postignuća osigurat će se 76.755 kuna, aktivnosti Zajednice tehničke kulture Rijeka podupiru se s 577.700 kuna, a osigurana su i sredstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti aktivnih članova udruga tehničke kulture, stručno osposobljavanje i usavršavanje građana te izdavanje publikacija.