Za sufinanciranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2012. godini iz proračuna Grada Rijeke izdvojit će se 1,88 milijuna kuna, odnosno 17% manje nego u 2011. godini. Programe za sufinanciranje predložilo je šest stručno-savjetodavnih komisija, sastavljenih u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Rijeka. Redovna djelatnost strukovnih udruga sufinancira se sa 479.600, redovno osposobljavanje građana sa 129.600 i širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana sa 54.700 kuna. Sa 269.000 kuna podupirat će se organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi kroz šezdesetak strukovnih udruga, koje okupljaju više od 8.500 aktivnih članova.

Ostala su sredstva namijenjena (su)financiranju vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata, zatim djelatnosti darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju, za nagrade i priznanja za tehnička postignuća, za aktivnosti Zajednice tehničke kulture Rijeka, kao i za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti aktivnih članova udruga tehničke kulture. Sredstva su osigurana i za stručno osposobljavanje i usavršavanje građana, a dio sredstava planiran je i za izdavanje publikacija.