Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke u 2023. godini u Proračunu Grada Rijeke predviđeno je 230.700 eura.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

  • obrazovanje u području tehničke kulture,
  • promocija tehničke kulture,
  • poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
  • funkcioniranje sustava tehničke kulture,
  • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
  • nagrade i priznanja za tehnička postignuća.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi usvojen je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 8. prosinca 2022. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 15/22.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu po aktivnostima i korisnicima usvojen je na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. ožujka 2023. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 6/23.