Za financiranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2020. godini iz proračuna Grada Rijeke izdvojit će se 1.800.000 kuna.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

  • obrazovanje u području tehničke kulture,
  • promocija tehničke kulture,
  • poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
  • funkcioniranje sustava tehničke kulture,
  • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
  • nagrade i priznanja za tehnička postignuća.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi usvojen je na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 19. prosinca 2019. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 23/19.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu usvojen je na 26. izvanrednoj sjednici održanoj 23. travnja 2020. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke (broj 6/20), od 24. travnja 2020.

Zbog posljedica pandemije COVID 19  na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 14. srpnja 2020., usvojene su Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu, koje su objavljene u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/20.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je Izmjene Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu.