Za sufinanciranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2007. godini izdvojit će se 2,76 milijuna kuna. Programe za sufinanciranje predložile su četiri stručno-savjetodavne komisije, sastavljene u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture. S najviše sredstava, i to 1,29 milijuna kuna, podupirat će se redovne aktivnosti četrdeset strukovnih udruga, koje okupljaju 8.300 aktivnih članova.

Ostala su sredstva namijenjena (su)financiranju vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata, zatim širenju znanstveno tehničkih dostignuća građana, kao i podupiranju darovitih osoba te osoba s posebnim potrebama. Sredstva su osigurana i za poticajne programe namijenjene praćenju natjecanja, natjecateljskih dostignuća i tehničkih postignuća, posebne programe namijenjeni poglavito praćenju rada Zajednice udruga tehničke kulture grada Rijeke, a dio sredstava planiran je i za praćenje međunarodne suradnje, organizacije i provedbe značajnih priredbi te izdavanja publikacija.