Za sufinanciranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2010. godini izdvojit će se 2,96 milijuna kuna. Programe za sufinanciranje predložilo je šest stručno-savjetodavnih komisija, sastavljenih u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Rijeka, a konačnu odluku donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke. Programom se redovna djelatnost 59 strukovnih udruga tehničke kulture, koje okupljaju više od 8.500 aktivnih članova, sufinancira sa 674.000 kuna, dok će se s 814 tisuća kuna podupirati organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi.

Redovno osposobljavanje građana sufinancirat će se sa 152.000, širenje znanstveno-tehničkih dostignuća građana s 97.000 kuna, vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata s 332 tisuće kuna, a djelatnosti darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju s 80 tisuće kuna. Za nagrade i priznanja za tehnička postignuća osigurat će se 99 tisuća kuna, aktivnosti Zajednice tehničke kulture Rijeka podupiru se s 589 tisuća kuna, a osigurana su i sredstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti aktivnih članova udruga tehničke kulture, stručno osposobljavanje i usavršavanje građana te izdavanje publikacija.