Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

  • obrazovanje u području tehničke kulture,
  • promocija tehničke kulture,
  • poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
  • funkcioniranje sustava tehničke kulture,
  • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
  • nagrade i priznanja za tehnička postignuća

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi usvojen je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 14. prosinca 2020. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 16/21.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu po aktivnostima i korisnicima usvojen je na 8. sjednici Gradskog vijeća održanoj 31. ožujka 2022. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 5/22.