Za sufinanciranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2018. godini iz proračuna Grada Rijeke izdvojit će se 2.414,000 kuna.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

  • obrazovanje u području tehničke kulture,
  • promocija tehničke kulture,
  • poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
  • funkcioniranje sustava tehničke kulture,
  • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
  • nagrade i priznanja za tehnička postignuća,
  • rashodi redovnog poslovanja objekata tehničke kulture.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi usvojen je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 20. prosinca 2017. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/17.

Nakon provedenog javnog poziva za prijavu projekata i programa, na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke usvojen je Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018. godinu usvojene su na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18. prosinca 2018. godine, a objavljene su u Službenim novinama Grada Rijeke br. 15/18. S obzirom na karakter izmjena, nije potrebno pristupiti izmjenama Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu.