Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2004. godinu
za sufinanciranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2004. godini bilo je predviđeno 2.480.000 kuna, od čega za redovne aktivnosti strukovnih udruga. 494.000.kune. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2004. godinu ukupni je iznos povećan na 2.510.000 kuna.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, osnovao je, u suradnji sa Zajednicom tehničkih udruga grada Rijeke – “Zajednica tehničke kulture Rijeka”, četiri stručno-savjetodavne Komisije koje je imenovalo Poglavarstvo Grada Rijeke. koje su obradile pristigle ponude Programa javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi i dale prijedloge za sufinanciranje Programa iz sredstava Proračuna za 2004. godinu.