Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi provode Kulturna vijeća.

Osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini propisano je Zakonom o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04).
Kulturna vijeća osnivaju se aktom koji donose predstavnička tijela. Gradsko vijeće Grada Rijeke je Odluku o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke donijelo na 35. sjednici održanoj 30. studenoga 2004. godine.

Članovi kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost:

 • Davor Hrvoj
 • dr.sc. Mirna Marić
 • Danijela Bauk

Članovi kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret:

 • Damir Orlić
 • Agata Juniku
 • Jelena Lopatić

Članovi kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost:

 • Carmen Lhotka
 • Boris Ružić
 • Vanja Jambrović

Članovi kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo:

 • Alica Kolarić
 • Darija Žilić
 • Vanesa Begić

Članovi kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost:

 • Vilma Bartolić
 • Jolanda Todorović
 • Damir Božić

Članovi kulturnog vijeća za nove medijske kulture:

 • Tomislav Medak
 • Slobodan Jokić-Dan Oki
 • mr.sc.Ingeborg Fülepp

Članovi kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara:

 • mr.sc. Alan Braun
 • dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić
 • doc.dr.sc. Damir Tulić

Članove kulturnih vijeća Grada Rijeke Gradsko vijeće imenovalo je na sjednicama održanim 9. ožujka 2017.,  25. listopada 2017.g.i 25. travnja 2019. godine.

Dokumenti