Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi provode Kulturna vijeća.

Osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini propisano je Zakonom o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04, 44/09 i 68/13).

Kulturna vijeća osnivaju se aktom koji donose predstavnička tijela. Odluke vezane uz ustrojstvo i sastav kulturnih vijeća Grada Rijeke objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 15/12, 5/13 i 33/13, te  Službenim novinama Grada Rijeke 13/19).

Članovi Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost:

 • Daniela Perković, mag.mus., mag.musicol.
 • Tonči Grabušić
 • Ivan Popeskić.

Članovi Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret:

 • dr.sc. Mario Kovač
 • Senka Baruška, dipl. scenski umjetnik – koreograf
 • izv.prof.dr.sc. Maja Verdonik.

Članovi Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost:

 • Ana Šegrt, mag.cult.
 • Iva Kraljević, mag.soc.
 • Aleksandra Stojaković Olenjuk

Članovi Kulturnog vijeća za književnu djelatnost:

 • dr.sc. Alica Kolarić
 • Ivan Miškulin, mag.educ.philol.croat.et.hist.
 • Rikardo Staraj.

Članovi Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti:

 • mr.sc. Daina Glavočić
 • Damir Božić, prof.
 • Vilma Bartolić, prof

Članovi Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse:

 • mr.sc. Ingeborg Fülepp, mag.art.
 • mr.sc. Ksenija Orelj
 • Ana Jurčić, mag.cult

Članovi Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara:

 • dr.sc. Nana Palinić, izv.prof.
 • dr.sc. Palma Karković Takalić
 • Ivan Braut, magistar povijesti umjetnosti i mag.edu. povijesti

Članove kulturnih vijeća Grada Rijeke Gradsko vijeće imenovalo je na sjednici 31. ožujka 2021. godine. Mandat članova kulturnih vijeća traje četiri godine.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa kulture u zajednici, programa za mlade i manifestacije, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provode Stručna povjerenstva koja se sastoje se od predstavnika onih kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju.

Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava za Programe kulture u zajednici i Programe za mlade u 2023. godini:

 • Senka Baruška, kao predstavnica Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret,
 • Alica Kolarić, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost,
 • Ana Jurčić, kao predstavnica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse

Dokumenti