Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi provode Kulturna vijeća.

Osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini propisano je Zakonom o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04).
Kulturna vijeća osnivaju se aktom koji donose predstavnička tijela. Gradsko vijeće Grada Rijeke je Odluku o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke donijelo na 35. sjednici održanoj 30. studenoga 2004. godine.

Članovi kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost:

 • Davor Hrvoj
 • dr.sc. Mirna Marić
 • Ivica Vrkić

Članovi kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret:

 • Damir Orlić
 • dr.sc. Una Bauer
 • Jelena Lopatić

Članovi kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost:

 • Carmen Lhotka
 • Ines Volf
 • Vanja Jambrović

Članovi kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo:

 • Lea Lazzarich
 • Darija Žilić
 • Vanesa Begić

Članovi kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost:

 • Sabina Sabolović
 • Vana Gović
 • Nika Rukavina

Članovi kulturnog vijeća za nove medijske kulture:

 • Tomislav Medak
 • Slobodan Jokić-Dan Oki
 • mr.sc.Ingeborg Fülepp

Članovi kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara:

 • mr.sc. Alan Braun
 • dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić
 • doc.dr.sc. Damir Tulić

Članove kulturnih vijeća Grada Rijeke Gradsko vijeće imenovalo je na sjednici održanoj 9. ožujka 2017. i 25. listopada 2017.g.

Dokumenti