Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi provode Kulturna vijeća.

Osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini propisano je Zakonom o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04, 44/09 i 68/13).

Kulturna vijeća osnivaju se aktom koji donose predstavnička tijela. Gradsko vijeće Grada Rijeke je Odluku o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 15/12, 5/13 i 33/13, Službene novine Grada Rijeke 13/19).

Članovi Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost:

 • Davor Hrvoj
 • dr.sc. Mirna Marić
 • Danijela Bauk

Članovi Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret:

 • Damir Orlić
 • Agata Juniku
 • Jelena Lopatić

Članovi Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost:

 • Carmen Lhotka
 • Boris Ružić
 • Vanja Jambrović

Članovi Kulturnog vijeća za književnu djelatnost:

 • Alica Kolarić
 • Darija Žilić
 • Vanesa Begić

Članovi Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti:

 • Vilma Bartolić
 • Jolanda Todorović
 • Damir Božić

Članovi Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse:

 • Tomislav Medak
 • Slobodan Jokić-Dan Oki
 • mr.sc.Ingeborg Fülepp

Članovi Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara:

 • izv.prof.dr.sc. Nana Palinić, dipl.ing.arh.
 • dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić
 • doc.dr.sc. Damir Tulić

Članove kulturnih vijeća Grada Rijeke Gradsko vijeće imenovalo je na sjednicama održanim 9. ožujka i 25. listopada 2017. te 25. travnja i 30. rujna 2019.

Dokumenti