Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi provode Kulturna vijeća. Dana 22. travnja 2004. godine stupio je na snagu Zakon o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04) kojim je propisano obvezno osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini. Kulturna vijeća na lokalnoj razini osnivaju se aktom o osnivanju koji donose predstavnička tijela, a Gradsko vijeće Grada Rijeke je Odluku o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke donijelo na 35. sjednici održanoj 30. studenoga 2004. godine.

Članovi kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost:

 • Davor Hrvoj
 • dr.sc. Mirna Marić
 • Ivica Vrkić

 

Članovi kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret:

 • Damir Orlić
 • dr.sc. Una Bauer
 • Jelena Lopatić

 

Članovi kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost:

 • Carmen Lhotka
 • Ines Volf
 • Vanja Jambrović

 

Članovi kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo:

 • Lea Lazzarich
 • Darija Žilić
 • Vanesa Begić

 

Članovi kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost:

 • Sabina Sabolović
 • Vana Gović
 • Nika Rukavina

 

Članovi kulturnog vijeća za nove medijske kulture:

 • Tomislav Medak
 • Slobodan Jokić-Dan Oki
 • mr.sc.Ingeborg Fülepp

 

Članovi kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara:

 • mr.sc. Alan Braun
 • dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić
 • doc.dr.sc. Damir Tulić

Gradsko vijeće na sjednici održanoj 09. ožujka 2017. imenovalo je članove sedam kulturnih vijeća Grada Rijeke.

Dokumenti