Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu prema kojem će se u 2016. g. iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 5.166.020,00 kuna. Tim će se sredstvima podupirati zaštita i očuvanje kulturnih dobara, potom muzejske, knjižnične, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, dramske umjetnosti, plesa i pokreta, izložbene djelatnosti te likovne umjetnosti, kao i knjižne i nakladničke djelatnosti, filmske djelatnosti i nove medijske kulture te namiriti preuzete obveze iz prošle godine.

Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu usvojen je na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 22. prosinca 2015. godine.

Ove godine na natječaj za javne potrebe u kulturi pristiglo je ukupno 326 prijedloga programa, a za sufinanciranje su predloženi najbolje ocijenjeni programi.

U djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara pristiglo je 21 prijedlog programa od ukupno 17 predlagatelja, u nakladničkoj, knjižnoj i knjižničnoj djelatnosti pristiglo je 54 prijedloga programa od 29 predlagatelja, u muzejsko-galerijskoj djelatnosti i likovnoj umjetnosti pristiglo je 66 prijedloga programa od ukupno 34 predlagatelja, u djelatnosti dramske umjetnosti, plesa i pokreta pristiglo je 33 prijedloga programa od ukupno 17 predlagatelja. U djelatnosti novi mediji pristiglo je 14 prijedloga programa od 11 predlagatelja, u djelokrugu filmske djelatnosti pristiglo je ukupno 21 prijedlog programa od 18 predlagatelja, u glazbenoj djelatnosti pristigla su 98 prijedloga programa od ukupno 33 predlagatelja, dok je za kulturne aktivnosti manjinskih udruga, mjesnih odbora i udruga u mjesnim odborima te društvima prijateljstva pristiglo 19 prijedloga programa od ukupno 15 predlagatelja.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 13/15.

Zapisnici kulturnih vijeća: