Programom javnih potreba u kulturi za 2020. godinu će se u 2020. g. iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 3.489.050,00 kuna. Tim će se sredstvima podupirati programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima, programi u glazbenoj djelatnosti, programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu, programi u audiovizualnoj djelatnosti, programi u književnoj djelatnosti, programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih
odbora, programi društava prijateljstva i dr.), programi za mlade i manifestacije.

Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu usvojen je na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 19. prosinca 2019. godine i objavljen u Službenim  novinama Grada Rijeke br. 23/19.

Zapisnici Kulturnih vijeća koji nisu konačan dokument, nalaze se na podstranici Kulturna vijeća Grada Rijeke.
Zapisnici kulturnih vijeća nisu konačan dokument javnih potreba. Zadaća kulturnih vijeća je ocijeniti ponuđene programe te stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja dostaviti Odjelu. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za predmetnu godinu utvrđuje gradonačelnik te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Konačan prijedlog javnih potreba usvojen je na Gradskom vijeću Grada Rijeke.