Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu raspisuje poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi grada Rijeke u 2020. godini

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. stavka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19) Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA RIJEKE U 2020. GODINI

I.

Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke su kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19) i kriterijima za vrednovanja prijedloga Programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini uvrstit će se:

 • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima,
 • programi u glazbenoj djelatnosti,
 • programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu,
 • programi u audiovizualnoj djelatnosti,
 • programi u književnoj djelatnosti,
 • programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
 • programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.),
 • programi za mlade i
 • manifestacije.

II.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe.

Pravo podnošenja prijave na Poziv nemaju dosadašnji korisnici Programa koji nisu ispunili svoje obveze prema Gradu sukladno ugovoru o sufinanciranju javnih potreba u kulturi u prethodne 3 (tri) kalendarske godine, kao ni ustanove u kulturi i trgovačka društva čiji je osnivač ili suosnivač Grad Rijeka.

III.

Sastavni dio ovog javnog Poziva su:

 1. upute za prijavitelje,
 2. e-obrasci za prijavu programa,
 3. popis priloga koji se prilaže prijavi (nalaze se u e-obrascu i uputama za prijavitelje),
 4. obrazac izjave o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja,
 5. obrazac ugovora o sufinanciranju* i
 6. obrasci za izvještavanje.

*Obrasci ugovora o sufinanciranju nalaze se pri dnu ovog poziva.

IV.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provest će Kulturna vijeća Grada Rijeke.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa kulture u zajednici, programa za mlade i manifestacije, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provode Stručna povjerenstva koja se sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijava na ovaj javni Poziv.

Prihvaćeni će se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Rijeke u skladu s normativima za sufinanciranje programa kojima su utvrđeni maksimalni iznosi sufinanciranja za pojedine vrste programa.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2020. godini donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Gradonačelnika.

V.

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica koje se nalaze na internetskim stranicama Grada Rijeke.

E-prijavnice i priloge nije potrebno ispisivati i slati u papirnatom obliku.

Javna ustanova Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Galerija Kortil raspisat će Javni natječaj za izlaganje u 2020. godini te molimo sve predlagatelje koji žele program realizirati u Galeriji Kortil da svoj program prijave putem tog Javnog natječaja. Javni natječaj će se raspisati do kraja lipnja 2019. godine te će biti otvoren do 15. kolovoza 2019. godine, a bit će dostupan na web stranicama Grada Rijeke te na facebook stranici Galerije Kortil .


Rok za podnošenje prijedloga programa na Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke traje od dana objave – 14. lipnja 2019. godine do 15. srpnja 2019. godine, najkasnije do 16,00 sati.

Neće se uzeti u razmatranje prijave programa:

 • podnesene nakon isteka roka za podnošenje prijava,
 • koje nisu podnesene putem odgovarajućeg obrasca (prijavnice) za pojedinu djelatnost i
  vrstu programa,
 • koje ne sadrže propisanu dokumentaciju navedenu u obrascima (prijavnicama) i uputama za prijavitelje,
 • koji su dio programa Europske prijestolnice kulture 2020. i koji će biti sufinancirani od
  strane RIJEKA 2020. d.o.o. u 2020. godini.

Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva zadržavaju pravo zatražiti od predlagatelja pojašnjenje dostavljene prijave prilikom ocjenjivanja iste.

Sve potrebne informacije u vezi ovog javnog Poziva nalaze se na internetskim stranicama Grada Rijeke, te u informativnom centru Grada Ri-info, Korzo 18 b i bit će dostupne od 14. lipnja 2019.

Informacija o odabranim programima bit će dostupna isključivo putem objave Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu u ”Službenim novinama Grada Rijeke” , kao i na internetskim stranicama Grada Rijeke te u informativnom centru Grada Ri-info, Korzo 18 b.

Predlagatelji programa neće se na drugi način obavještavati u pisanom obliku o neprihvaćanju predloženog programa.