Temeljem ugovora o sufinanciranju programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, Korisnik se obvezuje Gradu Rijeci dostaviti programsko te financijsko izvješće.

Kontrolu i nadzor nad provedbom prihvaćenih programa iz Programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za  obavlja Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Odsjek za kulturu neposredno ili posredno. Stoga su nositelji programa dužni dostaviti godišnje izvješće o ostvarenju programa u pisanom obliku. Po potrebi Odsjek može zatražiti od nositelja programa i češće izvješćivanje.

U nastavku teksta nalaze se Obrasci Izvještaja o ostvarenom programu, molba za isplatom dodijeljenih sredstava (unutar obrazaca navedena je i adresa, odnosno osoba kojoj se izvještaji šalju), te Izjava o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja.

Obrasci