Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu prema kojem će se u 2015. g. iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 5.827.600,00 kuna. Tim će se sredstvima podupirati zaštita i očuvanje kulturnih dobara, potom muzejske, knjižnične, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, dramske umjetnosti, plesa i pokreta, izložbene djelatnosti te likovne umjetnosti, kao i knjižne i nakladničke djelatnosti, filmske djelatnosti i nove medijske kulture te namiriti preuzete obveze iz prošle godine.

Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu usvojen je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18. prosinca 2014. godine.

Ove godine na natječaj za javne potrebe u kulturi pristiglo je ukupno 608 prijedloga programa, a za sufinanciranje su predloženi najbolje ocijenjeni programi.

U djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara pristiglo je 22 prijedloga programa od ukupno 16 predlagatelja, u nakladničkoj, knjižnoj i knjižničnoj djelatnosti pristiglo je 72 prijedloga programa od 39 predlagatelja, u muzejsko-galerijskoj djelatnosti i likovnoj umjetnosti pristiglo je 106 prijedloga programa od ukupno 44 predlagatelja, u djelatnosti dramske umjetnosti, plesa i pokreta pristiglo je 54 prijedloga programa od ukupno 39 predlagatelja, u djelatnosti novi mediji pristiglo je 26 prijedloga programa od 18 predlagatelja, u djelokrugu filmske djelatnosti pristiglo je ukupno 36 prijedloga programa od 33 predlagatelja, u glazbenoj djelatnosti pristigla su 293 prijedloga programa od ukupno 78 predlagatelja, a za kulturne aktivnosti manjinskih udruga, mjesnih odbora i udruga u mjesnim odborima te društvima prijateljstva pristiglo je 28 prijedloga programa od ukupno 25 predlagatelja.

Zapisnici kulturnih vijeća: