Program kulture Grada Rijeke donosi se temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 83/22).

Sredstva za financiranje Programa javnih potreba u kulturi („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/23) dodjeljuju se temeljem provedenih javnih poziva koje raspisuje Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke, kako slijedi:

  1. Javni poziv za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja,
  2. Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova objavljuje se svake dvije godine,
  3. Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat.

Posebni javni pozivi mogu se raspisivati i tijekom godine, ovisno o prioritetima kulturne politike i sredstvima u proračunu Grada Rijeke. 

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu sport i mlade, Odsjek za kulturu tijekom godine za narednu godinu objavljuje Javni poziv za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja. Po isteku natječajnog roka prikupljene ponude Programa obrađuju kulturna vijeća koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa kulture u zajednici, programa za mlade i manifestacije, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provodi Stručno povjerenstvo koje se sastoji se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke.

Zadaća Kulturnih vijeća i Stručnog povjerenstva je ocijeniti ponuđene programe te izraditi izvješće o odabiru ponuda za provedbu Programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja u narednoj godini. Prijedlog Programa kulture Grada Rijeke za predmetnu godinu utvrđuje gradonačelnik.