Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09).

Odjel gradske uprave kulturu tijekom godine objavljuje Natječaj za financiranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba Grada Rijeke u kulturi za narednu godinu. Po isteku natječajnog roka prikupljene ponude Programa obrađuju kulturna vijeća koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Zadaća kulturnih vijeća je ocijeniti ponuđene programe te izraditi izvješće o odabiru ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Rijeke u kulturi u narednoj godini. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za predmetnu godinu utvrđuje gradonačelnik te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Postupak donošenja Programa javnih potreba u kulturi propisan je Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/09, 15/11 , 21/11 i 10/16 ).

Sredstvima proračuna sufinanciraju se:

  • zaštita i očuvanje kulturnih dobara,
  • muzejska djelatnost,
  • knjižnična djelatnost,
  • kazališna djelatnost,
  • glazbena i glazbeno-scenska djelatnost,
  • scenska djelatnost,
  • izložbena djelatnost i likovna umjetnost,
  • filmska djelatnost,
  • knjižna i nakladnička djelatnost i
  • nove medijske kulture.

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica.

Prema Odluci o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke (SN PGŽ broj 19/13 i SN Grada Rijeke 12/2014), korisnici programa javnih potreba mogu koristiti objekte kulture bez naknade.