Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09).

Odjel gradske uprave kulturu tijekom godine objavljuje Natječaj za financiranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba Grada Rijeke u kulturi za narednu godinu. Po isteku natječajnog roka prikupljene ponude Programa obrađuju kulturna vijeća koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa kulture u zajednici, programa za mlade i manifestacije, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provode Stručna povjerenstva koja se sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijava na ovaj javni Poziv.

Zadaća kulturnih vijeća i Stručnog povjerenstva je ocijeniti ponuđene programe te izraditi izvješće o odabiru ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Rijeke u kulturi u narednoj godini. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za predmetnu godinu utvrđuje gradonačelnik te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Postupak donošenja Programa javnih potreba u kulturi propisan je Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br.13/19).

Sredstvima proračuna sufinanciraju se:

  • zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
  • muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti,
  • glazbene djelatnosti,
  • dramske umjetnosti, plesa i pokreta,
  • audiovizualne djelatnosti,
  • književne djelatnosti,
  • inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
  • programe kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije amaterskih udruga na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i sl.)
  • programe za mlade i
  • manifestacije.

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica.