Arheološkim istraživanjima koja su provedena tijekom nekoliko zadnjih desetljeća na području grada Rijeke potvrđeno je postojanje utvrđenog kastruma u čijem se središtu nalazilo vojno zapovjedništvo ili Principia koja je predstavljala zasebnu urbanu cjelinu. Nalazi pronađeni tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja koja su provedena u travnju 2004. g. još jednom su potvrdili izuzetnu važnost ovog lokaliteta.

Tijekom 2006. i 2007. godine, u suradnji Odjela gradske uprave za kulturu i Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem proveden je postupak javne nabave kao i ostale pripreme i predradnje potrebne za provedbu zaštitnih arheoloških istraživanja na ovom lokalitetu kako bi se riječka Principia potvrdila kao arheološki spomenik visoke kategorije.

Programom koji je predmet navedenog ugovora obuhvaćena je provedba zaštitnih arheoloških istraživanja koja između ostalog uključuju:

  • pripremne i građevinske radove/uklanjanje postojećih betonskih elemenata;
  • terenske arheološke radove – ručni iskop, sijanje iskopanog materijala, prikupljanje pokretnih arheoloških nalaza, ekstrapoliranje temelja recentne arhitekture, odvoz sterilnog materijala na gradski deponij, prateća stalna geodetska mjerenja, vođenje arheološkog dnevnika, stratigrafsko praćenje arheološki relevantnog materijala, konzervatorsku dokumentacijautijeka radova te pokretnih i nepokretnih nalaza uz stručni nadzor Konzervatorskog odjela u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH;
  • izvođenje primarnih konzervatorskih radova na nepokretnim nalazima – ekstrapoliranje temelja recentne arhitekture, primarnu konzervatorsku obradu svih otkrivenih ostataka arhitekture (nepokretnih nalaza): čišćenje s ispiranjem, konzervatorsko dokumentiranje, primarnu konzervatorsku zaštitu drvenim okvirima i pijeskom;
  • izvođenje primarnih konzervatorsko – restauratorskih radova na pokretnim arheološkim nalazima u specijaliziranoj restauratorskoj instituciji;
  • izvještaj (izrada elaborata provedenih arheoloških istraživanja s konzervatorskim smjernicama)
    izradu konzervatorske dokumentacije, obrada geodetskih izmjera i izrada tlorisa i nacrta, izrada preliminarnog kataloga arheoloških nalaza, preliminarni opis arheoloških rezultata, sve u 3 primjerka (za Naručitelja – Grad Rijeku, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture RH u Rijeci, Ministarstvo kulture RH u Zagrebu);
  • objavu (znanstvena objava u obliku tiskane monografije) – provođenje svih potrebnih analiza uzoraka i nalaza, stručna i znanstvena obrada svih arheoloških nalaza.

U rujnu 2008. godine raspisan je arhitektonski natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja uređenja Principija u Starom gradu na kojem je pobijedio rad prof. Nenada Fabijanića dipl. ing. arh i mr.sc. Sonje Tadej dipl.ing.arh. Grad Rijeka kao investitor dobio je kvalitetan osnov za izradu sve daljnje projektne dokumentacije potrebne za uređenje ovog gradskog trga. Također, izvršene su pripreme za tiskanje knjige Riječki principij, o provedenim arheološkim istraživanjima u 2007. godini.

U ožujku 2013. godine započeli su radovi na uređenju Arheološkog parka koji su trajali do siječnja 2014. godine. U tom periodu izrađeno je detaljno arhitektonsko snimanje i provedena arhivska, konzervatorska i konstruktivna istraživanja na objektu uz zonu arheološkog parka sukladno zahtjevu nadležnog Konzervatorskog odjela, a čije je izvođenje naručio Grad Rijeka.

Arheološki park otvoren je u veljači 2014. godine.