Bivši augustinski samostan u Rijeci, danas dominikanski, kulturno je dobro povijesne, kulturne, memorijalne, ali i ambijetalne vrijednosti. Prvi poznati podaci povezuju se s 1315.g. kada je Hugo II Devinski dao osnovati samostan. Forma samostana definirana je 1543.g., a pojedini su njegovi dijelovi votivne građevine gotičkog razdoblja. To su kapela Sv. Trojstva iz 1450. i kapela Bezgrešnog začeća iz 1485.g. Dominikanski samostan (bivši augustinski samostan) u Rijeci zaštićeno je kulturno dobro od 1961. godine.

Početkom 2000. godine potpisan je Ugovor o kulturnoj i poslovnoj suradnji između Dominikanskog samostana u Rijeci i Grada Rijeke. Tim ugovorom utvrđeno je postojanje zajedničkih interesa u vezi s obnovom Dominikanskog samostana te otvaranjem dijela prostora unutar Samostana za javnu namjenu: za prezentaciju kulturnih dobara i održavanje kulturnih programa, ali, naravno, sa sadržajima koji odgovaraju sakralnom karakteru kompleksa.

Predloženi program provodi se od 2003.godine s ciljem cjelokupne obnove prostora koji su definirani Ugovorom o kulturnoj i poslovnoj suradnji. U prethodnom periodu izvršeno je vrednovanje postojeće projektne i konzervatorske dokumentacije, a nakon što je ocijenjena kvalitetnom, pristupilo se potpisivanju Ugovora s Upravom za zaštitu kulturne baštine-Konzervatorskim odjelom u Rijeci o izradi Konzervatorskog elaborata za Dominikanski samostan-II. okončana faza. Opis i određivanje položaja sveukupnih konzervatorskih istraživanja (arheologija, sondiranje arhitekture, restauratorsko sondiranje) definirani su, te je izrađen prikaz na podlozi arhitektonskog snimka postojećeg stanja s troškovnikom. Nakon svega započelo se 2003.godine s provedbom konzervatorsko-restauratorskih istraživanja.

Prva faza istraživačkih radova završena je u rujnu 2003. g. S istraživanjima se nastavilo u ožujku 2004.g. i završilo u lipnju 2004.g., kada je dovršen i Konzervatorski elaborat br. 637 klaustra ex- augustinskog samostana u Rijeci, dok je u veljači 2005.g. završena izrada Inventara crkve sv. Jeronima i dominikanskog samostana. U skladu s rezultatima izrađen je plan provedbe sljedeće faze ovoga programa bila je to izrada dopune arhitektonskog snimka postojećeg stanja, što je krajem 2005. g obavio Zavod za graditeljsko nasljeđe Arhitektonskoga fakulteta u Zagrebu.

Temeljem Hodograma dodatnih istražnih i zaštitnih radova na dominikanskom samostanu u Rijeci, koji je 2006. g. dovršila Uprava za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorskog odjela u Rijeci, pristupilo se izradi projektne dokumentacije zaštitnih radova i sanacije vlage sjevernog pročelja Samostana.
Tijekom 2011. godine izvedeni su zaštitni radovi u klaustru samostana (započeti 2008.g.) koji su obuhvatili zatvaranje građevinskih i restauratorskih sondi koje neće biti prezentirane u konačnom rješenju adaptacije samostana, ličenje zidova i popločavanje klaustra kamenim pločama. U 2012. izrađen je idejni projekt rekonstrukcije samostana i ishođena lokacijska dozvola.

Tijekom 2013. i 2014. godine Filozofski fakultet u Rijeci proveo je program istraživanja i prezentacije augustinskog i dominikanskog samostana u Rijeci. Svojim aktivnostima i financiranjem Grad Rijeka je u suradnji s Dominikanskim samostanom i Filozofskim fakultetom u Rijeci omogućio stručnoj i široj javnosti uvid u do tada, nedostupne dijelova samostana.

Tijekom 2018. godine izrađen je i proveden projekt sanacije i rekonstrukcije krova samostana.

Kroz 2020. i 2021. godinu izveden je projekt restauracije kapele Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije u sklopu samostana koji je uključivao konzervatorsko – restauratorske i istražne radove sondiranja, izradu idejnog projekta rekonstrukcije kapele i restauraciju vitraja u kapeli.

U 2022. godini izvedeni su restauratorski radovi na klupama u samostanu.