Grad Rijeka provodi programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke te sufinancira obnovu i sanaciju pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.