Književna nagrada Drago Gervais utemeljena je u počast književniku Dragi Gervaisu, čije je ime i djelo znak ovog kulturnog podneblja. Nagradu je ustanovila Općina Rijeka 1961. godine kao najviše književno priznanje našeg kraja, dodjeljujući je do 1974. godine svake, a od 1974. godine svake druge godine. Uvjeti i način dodjeljivanja te visina Nagrade propisani Odlukom o Nagradi Drago Gervais (Službene novine Primorsko-goranske županije 22/07 i 40/09).

Namjera je Nagradom potvrditi tradicionalnu ulogu Rijeke kao makroregionalnog i multikulturalnog centra, potaknuti književno stvaralaštvo i jačanje mnogovrsnih veza lokalne književne scene s nacionalnom, uz poštivanje lokalnih i regionalnih vrijednosti sa širim, pa i globalnim književnim trendovima.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, i to za:

  • najbolje neobjavljeno književno djelo (roman, zbirka poezije, zbirka novela, drama i drugo)
  • najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog
    jezika.

Utvrđivanjem dviju zasebnih kategorija Nagrada nije više usmjerena samo na lokalne okvire književnog stvaralaštva, već je prerasla u nagradu od nacionalnog pa i međunarodnog značaja.

Nagrada se sastoji od novčanog dijela (u visini od 20.000,00 kuna netto po pojedinoj kategoriji) i posebnog priznanja. U kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela, pored novčane nagrade i posebnog priznanja, autoru pripada i pravo na objavu njegova književna djela, s time da će se prava autora u vezi s objavom nagrađenog književnog djela regulirati posebnim ugovorom s Gradskom knjižnicom Rijeka.
Nagrada se dodjeljuje svake druge godine.

Odluku o dodjeli nagrade Drago Gervais donosi gradonačelnik, koji ujedno svake dvije godine imenuje Odbor književne nagrade sastavljen od tri člana i to po jednog predstavnika iz Grada Rijeke, Gradske knjižnice Rijeka i Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

Zadaća Odbora je raspisivanje javnog natječaja, imenovanje Prosudbenog povjerenstva koje će vrednovati radove pristigle na natječaj, utvrđivanje konačnog prijedloga Nagrada zajedno s Prosudbenim povjerenstvom, kao i obavljanje ostalih odgovarajućih aktivnosti u svrhu popularizacije Nagrade. Odlukom je predviđeno da se književna djela dostavljaju Odboru.

Nakon isteka roka za predaju književnih djela, Odbor iste dostavlja Prosudbenom povjerenstvu koje čini pet članova iz redova iz redova književnih autora, kritičara i teoretičara književnosti, radi stručnog vrednovanja. Nakon izvršenog stručnog vrednovanja književnih djela, Prosudbeno povjerenstvo Nagrade i Odbor zajednički utvrđuju konačan prijedlog za dodjelu Nagrade te ga dostavljaju gradonačelniku. Na osnovi takva prijedloga gradonačelnik donosi odluku o dodjeli Nagrade.

Za kategoriju najboljeg neobjavljenog književnog djela dostavljaju se anonimni rukopisi. Odlukom se propisuje da rukopisi predani na Javni natječaj ne smiju biti objavljeni prije raspisivanja Javnog natječaja ili za vrijeme trajanja Javnog natječaja u bilo kojem obliku.
Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati autori koji su državljani Republike Hrvatske.

Za kategoriju najboljeg objavljenog djela na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika konkuriraju knjige objavljene u dvije kalendarske godine koje prethode godini raspisa Javnog natječaja. U ovoj kategoriji prijedlog za Nagradu mogu dostaviti autori, izdavači, nakladnici, članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade i sve fizičke i pravne osobe. Uz prijedlog, predlagatelj dostavlja Odboru i primjerak knjige.
Navedenim propozicijama Grad Rijeka želi stvoriti uvjete da se iščita i vrednuje što veći broj književnih djela te stekne potpunost uvida u ono što se objavljuje.

Pisani prijedlog treba sadržavati:

  • ime i prezime, adresu ili naziv i sjedište predlagatelja,
  • ime i prezime i adresu predloženog autora,
  • životopis predloženog autora

Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati i autori koje nisu državljani Republike Hrvatske.