Poticajne mjere sufinanciranja audiovizualne djelatnosti na snazi su od 2009. godine kada je potpisan Sporazum o suradnji između Grada Rijeke i HAVC-a . Od tada pa do danas, Grad Rijeka je na temelju Sporazuma sufinancirao Riječku filmsku produkciju temeljem dodijeljenih sredstava javnih potreba u kulturi, a HAVC dodijeljenom iznosu dodaje identičan iznos.

Putem kriterija , Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnosti Odjela za kulturu Grada Rijeke selektira najbolje filmske produkcije na natječaju za javne potrebe nakon čega ih upućuje HAVC-u na procjenu i usvajanje. Prosječno se ovim Sporazumom godišnje sufinancira tri do šest filmske produkcije.