Programi i projekti tehničke kulture namijenjeni su svim generacijama, ali prvenstveno djeci i mladima.