Programska djelatnost tehničke kulture temelji se na Zakonu o tehničkoj kulturi (“Narodne novine“ br. 76/93, 11/94 i 38/09).

Gradsko vijeće Grada Rijeke u mjesecu prosincu tekuće godine donosi godišnji Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za narednu godinu zajedno s Proračunom Grada Rijeke, temeljem obrazloženog prijedloga Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade. Program, između ostalog, sadrži i Plan raspodjele financijskih sredstava po aktivnostima unutar istoga.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade potom sredinom siječnja objavljuje Javni poziv za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke, uz rok otvorenosti od 30 dana.

Po isteku roka otvorenosti Javnog poziva, prikupljene ponude projekata i programa udruga tehničke kulture i drugih subjekata ovlaštenih na podnošenje ponuda temeljem Zakona o tehničkoj kulturi, obrađuju se od strane povjerenstva za administrativnu provjeru prijava projekata i programa te stručno ocjenjivačkog povjerenstva, članove kojih imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade temeljem posebnog zaključka, kojim se, između ostalog, utvrđuju i zadaće istih. Predmetna povjerenstva djeluju pri Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava projekata i programa prihvatljive ponude, tj. ponude prijavitelja koje udovoljavaju uvjetima utvrđenim Javnim pozivom, dostavlja stručno ocjenjivačkom povjerenstvu, čija je zadaća izvršiti ocjenu prijavljenih projekata odnosno programa iz prijava koje udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva, kao i odabir i utvrđenje prednosti svakog pojedinog prijavljenog projekta odnosno programa sukladno Obrascu za evaluaciju projekta odnosno programa, uz bodovanje istih.

U daljnjem postupku, stručno ocjenjivačko povjerenstvo dostavlja Izvještaj o svojem radu uz prijedlog raspodjele proračunskih sredstava na korisnike Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, koji po prihvaćanju istoga daje prijedlog Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa po korisnicima unutar aktivnosti koje sačinjavaju godišnji Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u proceduru usvajanja istog od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke, a koji prijedlog Detaljnog plana raspodjele sadrži i prijedlog iznosa izravnih dodjela sredstava korisnicima koji jedini mogu obavljati određene programe unutar djelatnosti tehničke kulture na području grada Rijeke. Navedeni prijedlog utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke posebnim zaključkom te istoga upućuje na donašanje Gradskom vijeću Grada Rijeke, sve unutar prvog kvartala tekuće proračunske godine.

Po donošenju Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturu Grada Rijeke po korisnicima od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke, isti se objavljuje u Službenim novinama Grada Rijeke, te po njegovom stupanju na snagu Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade pristupa zaključenju ugovora o sufinanciranju s korisnicima proračunskih sredstava.

Sredstvima Proračuna Grada Rijeke sufinanciraju se sljedeće aktivnosti:

  1. Obrazovanje u području tehničke kulture;
  2. Promocija tehničke kulture;
  3. Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi;
  4. Funkcioniranje sustava tehničke kulture;
  5. Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti;
  6. Nagrade i priznanja za tehnička postignuća.