Namijenjeni su za postignuća i aktivnosti tehničara koji su se dokazali visokim rezultatima na međunarodnim i nacionalnim natjecanjima i izložbama.

Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Rijeka je temeljem Zakona o tehničkoj kulturi i Statuta Zajednice tehničke kulture Rijeka donio 27. prosinca 2005. godine Pravilnik o naknadama za postignute tehničko-sportske rezultate i kriterije za razvrstavanje tehničko-sportskih rezultata.

Navedeni dokumenti, koji su u privitku, određuju članovima udruga tehničke kulture način razvrstavanja postignutih rezultata, iznose i uvjete ostvarivanja naknada za postignute tehničko-sportske rezultate svojih članova, trajanje prava na naknade, te ostala pitanja u svezi s navedenim.

Sredstva za naknade osiguravaju se Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke na poziciji “Tehničko-sportske naknade” te predstavljaju dodatnu potporu i poticaj za postizanje najvećih tehničko-sportskih rezultata.

Dokumenti