Što su kulturna dobra?

Pod kulturnim dobrom podrazumijevaju se sve pokretne i nepokretne stvari od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja; arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju umjetničku, povijesnu i antropološku vrijednost; nematerijalni oblici i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti kao i dokumentacija i bibliografska baština; zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima.

Vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom, obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, obavljanje upravnih i inspekcijskih poslova, rad i djelokrug Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara definirana su Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 66/99, 151/03, 157/03, 87/0988/1061/1125/12 136/12 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/2062/20117/21 i 114/22).

Kulturna dobra i sva preventivno zaštićena dobra sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara predstavljaju nacionalno blago i od interesa su za Republiku Hrvatsku. Sukladno tome kulturna dobra sačuvana na području Grada Rijeke od njegova su izuzetnog interesa.

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Vlasnici i nositelji prava na kulturnom dobru, te drugi imatelji kulturnoga dobra odgovorni su za njihovu zaštitu i očuvanje. O zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te o mjerama zaštite i nadzoru nad njihovim provođenjem skrbe tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave i tijela lokalne samouprave u području kulture, prostornog planiranja i uređenja prostora, zaštite okoliša, graditeljstva, stambenog i komunalnog gospodarstva, turizma, financija, unutarnjih poslova i pravosuđa sukladno zakonu i drugim propisima. Također, svi su građani dužni skrbiti o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Svrha je zaštite kulturnih dobara njihova očuvanje u neokrnjenom i izvornom stanju te njihovo prenošenje budućim naraštajima; stvaranje povoljnijih uvjeta za opstanak kulturnih dobara i poduzimanje mjera potrebnih za njihovo redovito održavanje; sprječavanje svake radnje kojom bi se izravno ili neizravno mogla promijeniti svojstva, oblik, značenje i izgled kulturnog dobra i time ugroziti njegova vrijednost; sprječavanje protupravnog postupanja i protupravnog prometa kulturnim dobrima te nadzor nad izvozom, iznošenjem, uvozom i unošenjem kulturnih dobara; uspostavljanje uvjeta da kulturna dobra prema svojoj namjeni i značenju služe potrebama pojedinca i općem interesu.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Kulturna dobra upisuju se u Registar koji je javna knjiga koju vodi Ministarstvo kulture i dostupan je stranicama Ministarstva https://registar.kulturnadobra.hr/#/. Također, podaci iz Registra objedinjeni su i na Geoportalu kulturnih dobara Republike Hrvatske koji predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima o nepokretnim kulturnim dobrima https://geoportal.kulturnadobra.hr/geoportal.html#/.