Uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke određeni su Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke (SN PGŽ broj 19/13 i SN Grada Rijeke 12/2014).

Prostorima Filodrammaticae i Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku (dvorane za vježbanje, galerija Kortil) upravlja Odjel gradske uprave za kulturu. Filodrammatica je sjedište mnogih udruga i organizacija koje djeluju u području kulture. Savez udruga Molekula jedan je od korisnika prostora koji istovremeno upravlja dvoranom i galerijom na prvom katu Filodrammatice.

U narednom periodu, do konca 2018.g. upravljanje nad prostorom Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku preuzet će novoosnovana istoimena ustanova.

Prostori u oba objekta dostupni su za korištenje i široj javnosti u svrhu pripreme i provođenja različitih programa. Programi uvršteni u javne potrebe u kulturi Grada Rijeke imaju prednost i pravo korištenja prostora bez naknade.