Odjel gradske uprave za kulturu upućuje javni Poziv za predlaganje članova povjerenstva za dodjelu na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke iz reda predstavnika izvaninstitucionalne scene. Pisani i obrazloženi prijedlozi mogu se predati najkasnije do 20. veljače 2023. godine.

Sukladno Odluci o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/22) Povjerenstvo otvara zaprimljene prijave na natječaj za dodjelu na korištenje prostora kulture, utvrđuje koje prijave udovoljavaju uvjetima natječaja za dodjelu prostora, razmatra i boduje prijave koje udovoljavaju uvjetima natječaja te predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o dodjeli pojedinog prostora kulture na korištenje.

Nedavno donesena Odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke značajno mijenja načine na koji se prostori kulture dodjeljuju na korištenje. Novom odlukom prostori se na korištenje daju temeljem javnog poziva, s jasno propisanim kriterijima za dodjelu. Samo u iznimnim slučajevima prostor kulture može se dodijeliti na korištenje pravnim osobama bez provođenja natječaja.

Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora kulture na korištenje, kojeg imenuje gradonačelnik na vrijeme od pet godina. Povjerenstvo ima pet članova, od kojih se dvoje imenuju iz reda predstavnika kulturnih vijeća Grada Rijeke, dvoje iz reda predstavnika izvaninstitucionalne scene, a jedan iz reda predstavnika Odjela za kulturu. Na ovaj način u najvećoj je mogućoj mjeri demokratiziran postupak dodjele prostora kulture na korištenje, budući da je u Povjerenstvu samo jedan predstavnik gradske uprave.

Za članove Povjerenstva iz reda predstavnika izvaninstitucionalne scene mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Povjerenstvo osnovano.

Pisane i obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova povjerenstva iz reda predstavnika izvaninstitucionalne scene mogu podnijeti udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti.

Predlagači su dužni dostaviti pisani i obrazloženi prijedlog osobe čije imenovanje predlažu, te životopis kandidata.

Pisani i obrazloženi prijedlozi mogu se predati najkasnije do 20. veljače 2023. godine u pisarnici Grada, Titov trg 3, ili poslati poštom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, s naznakom: PRIJEDLOG KANDIDATA ZA ČLANOVE POVJERENSTVA ZA DODJELU PROSTORA KULTURE, Korzo 16/III., 51 000 Rijeka.

Informacije u vezi poziva mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, Korzo 16, putem telefona 051 209 555 te elektroničke pošte na adresi kultura@rijeka.hr.