Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade raspisuje Javni natječaj za davanje na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke – kluba Palach.

Što je predmet natječaja?

Predmet natječaja je davanje na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke – kluba Palach koji se nalazi u Rijeci, na adresi Kružna 4, 6 i 8, ukupne površine 613 m2.

Namjena prostora je realizacija programa suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije i sudjelovanje u kulturi usmjereno razvoju i poticanju urbane kulture s posebnim naglaskom na mlade.

Klub Palach daje se na korištenje sukladno kriterijima ekonomske održivosti i društvenih interesa obavljanja pojedine kulturne djelatnosti i namjeni u predmetnom prostoru kulture kako slijedi:

 • namjena nekretnine: kulturne djelatnosti (suvremeno kulturno i umjetničko stvaralaštvo, produkcija, distribucija, edukacija i sudjelovanje u kulturi usmjereno razvoju i poticanju urbane kulture s posebnim naglaskom na mlade),
 • vrsta korisnika: udruge i umjetničke organizacije,
 • ekonomska održivost (bodovna skala od 1 do 5, 1 označava ekonomski neodrživu djelatnost, a 5 označava u potpunosti ekonomski održivu djelatnost): 2 boda,
 • društveni interes (bodovna skala od 1 do 5, 1 označava da ne postoji društveni interes za obavljanje kulturnih djelatnosti, a 5 označava u potpunosti društveni interes za obavljanje kulturne djelatnosti): 5 bodova,
 • visina naknade: 1 euro/m2 površine prostora kulture koji se daje na korištenje (613 m2 pomnoženo s 1 eurom iznosi 613,00 eura mjesečno bez PDV-a odnosno 4.618,64 kn bez PDV-a prema fiksnom tečaju konverzije – 7,53450).

Prostor koji je predmet natječaja daje se na korištenje na vrijeme od 10 godina.

Tko može sudjelovati na natječaju?

Na natječaju može sudjelovati:

 • udruga / umjetnička organizacija mora biti upisana u odgovarajući registar,
 • udruga / umjetnička organizacija mora djelovati na području kulture najmanje 3 (tri) godine računajući od dana podnošenja prijave na Natječaj.

Ugostiteljski dio kluba Palach najveće ukupne površine od 84 m2 odabrani Korisnik može dati na podkorištenje trećoj osobi isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade i pod uvjetom da se navedena ugostiteljska djelatnost u prostoru kluba Palach obavlja u skladu s pozitivnim propisima.

Koji su kriteriji i mjerila za bodovanje prijava, što mora sadržavati prijedlog kulturnog programa?

Kriteriji i mjerila za bodovanje prijava dio su natječaja.

Prijava mora obavezno sadržavati opis kulturnog projekta, programa i aktivnosti koji se planira provoditi, odnosno prijedlog kulturnog programa.

Prijedlog kulturnog programa mora sadržavati sljedeće programske cjeline:

 1. glazbeni program,
 2. program izvedbenih umjetnosti,
 3. program inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
 4. književni program,
 5. audiovizualni program,
 6. ostale kulturne programe (tribine, predavanja, seminari, edukacijske programe, radionice i sl.).

Kako teče proces vrednovanja prijava i postupak dodjele prostora na korištenje?

Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora kulture na korištenje imenovano od strane Gradonačelnika Grada Rijeke na vrijeme od pet godina.

Na prijedlog Povjerenstva, odluku o dodjeli prostora kulture na korištenje donosi Gradonačelnik Grada Rijeke, a ista se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Rijeke.

Grad Rijeka zadržava pravo neodabira niti jedne pristigle prijave.

Kako se podnose prijave i koji je rok podnošenja prijava?

Prijava za sudjelovanje na Natječaju sa svim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD RIJEKA
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Titov trg 3
51000 Rijeka

s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DAVANJE PROSTORA KULTURE NA KORIŠTENJE  – KLUB PALACH”.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 22. prosinac 2023. godine, do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Prijava na Natječaj sa svim prilozima može se poslati preporučeno na naprijed navedenu adresu ili predati osobno u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemno.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Pregled prostora koji je predmet Natječaja moguć je uz prethodni dogovor i najavu na broj telefona: 091 510 9621 (Sonir Srdoč).

Upite vezano uz Natječaj potrebno je zatražiti pisanim putem putem elektronske pošte: kultura@rijeka.hr.