Osnivači ustanova u kulturi na području Grada Rijeke su Ministarstvo kulture, Županija primorsko-goranska i Grad Rijeka.

Obaveze prema ustanovama i zaposlenicima ustanova proistječu iz osnivačkih prava.

U tom smislu Grad Rijeka dužan je osiguravati sredstva za plaće zaposlenika te skrbiti o ustanovama kojima je osnivač.