Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavljuje Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu. Rok za prijavu projekata i programa je trideset (30) dana, od dana objave, odnosno do 21. veljače 2018. godine.

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu. Program javnih potreba objavljen je u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 11/17 od 22. prosinca 2017. godine.

Programom su utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Riječ je o aktivnostima koje se odnose na:

 • ulaganje u razvoj tehničke kulture,
 • poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,
 • poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,
 • poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,
 • ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi.


ŠTO SE ŽELI POSTIĆI OVIM PROGRAMOM?

Postizanje dodatne kvalitete i razvoj tehničke kulture, te povećanje razine uključenosti djece, mladeži i građana u tehničku kulturu.

TKO OSIGURAVA FINANCIJSKA SREDSTVA?
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2018. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 1.570.000,00 kuna, namjenski će se rasporediti unutar tri prioritetna područja sufinanciranja, u sljedećim ukupnim iznosima:

 • Obrazovanje građana u području tehničke kulture,
 • Promocija tehničke kulture,
 • Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi

TKO MOŽE PRIJAVITI PROJEKTE I PROGRAME?

Pravo prijave projekata i programa imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u gradu Rijeci, koje temeljem Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine”, broj 76/93, 11/94 i 38/09) mogu obavljati djelatnost tehničke kulture.

KAKO SE MOŽE PRIJAVITI PROJEKTE I PROGRAME?

Projekti i programi prijavljuju se putem propisanih obrazaca koji se nalaze u privitku ovog Javnog poziva i čine njegov sastavni dio:

 • Obrazac opisa projekta – programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi;
 • Obrazac proračuna projekta – programa za 2018. godinu uz Obrazac opisa projekta / programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu.

KOJI SU SVE OBRASCI I DOKUMENTI POTREBNI ?

Projekti i programi prijavljuju se putem propisanih obrazaca koji se nalaze u Javnom pozivu i čine njegov sastavni dio.

TKO OCJENJUJE PROJEKTE I PROGRAME I PO KOJIM KRITERIJIMA?

Provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva i ocjenu prijavljenih projekata i programa i njihov odabir te prijedlog odobrenih financijskih sredstava, sukladno Obrascu za evaluaciju projekta odnosno programa te utvrđenim kriterijima objavljenim u Javnom pozivu, izvršit će Stručno ocjenjivačko povjerenstvo pri Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu koje imenuje gradonačelnik Grada Rijeke.

TKO DONOSI DETALJNI PLAN RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA?

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke a donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.


GDJE SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE? 

Sve dodatne informacije, tumačenja i pojašnjenja mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu  putem elektronske pošte: eugenija.peric@rijeka.hr, odnosno na broj telefona +385 51 209-605, Eugenija Perić,  savjetnica za programe tehničke kulture, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 11 sati.

DO KADA SE MOGU PODNIJETI PRIJAVE PROJEKATA I PROGRAMA

Prijave projekata i programa dostavljaju se u Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu. Rok za podnošenje prijava projekata i programa po ovom Javnom pozivu je 21. veljače 2018. godine.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA I DETALJNI PLAN RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Rezultati Javnog poziva i Detaljni plani raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu bit će objavljeni u prvom kvartalu 2018. godine na internet stranicama Grada Rijeke.

Skip to content